Uppsnabbat från regionfullmäktige den 15 februari 2023

2023-02-15 Pressmeddelande

 Fullmäktige fastställde nya patientavgifter

Vid sitt möte beslutade regionfullmäktige om nya patientavgifter för 2023. Dessa börjar gälla från den 1 mars 2023. Av beslutet följer att högkostnadsskyddet för öppen vård höjs från 1200 kronor till 1300 kronor, medan avgiften för sluten vård höjs från 110 kronor per dygn till 120 kronor per dygn. Höjningen är en konsekvens av att regeringen höjt det så kallade prisbasbeloppet.

Högkostnadsskyddet för läkemedel inom läkemedelsförmånen är 2600 kronor från den 1 januari 2023, detta efter beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

I vanliga fall tas beslut om nya patientavgifter i samband med att regionfullmäktige beslutar om Regionplan och budget. Då återremitterades dock ärendet, för ett förtydligande som nu har arbetats in: det finns ingen patientavgift vid sexuella övergrepp och hantering av all vård relaterat till sexuella övergrepp är avgiftsfri. Detta gällde även tidigare inom Region Uppsala, men nu uttrycks detta tydligt.

 

Programarbete inleds för ny vårdcentral på Kungsgärdet

Ett programarbete för en ny vårdcentral vid Kungsgärdet ska genomföras, till en kostnad om högst 11,5 miljoner kronor. Detta beslutade regionfullmäktige vid sitt möte.

Bakgrunden är att Flogsta vårdcentral tvingades evakuera hösten 2018, på grund av inomhusmiljöproblem. Verksamheten har därefter i stället fått bedrivas tillfälligt vid Kungsgärdets, Samariterhemmets och Stenhagens vårdcentraler. Trots försök har en ny lokal för en samlad vårdcentral i Flogsta inte varit möjlig att finna. Detta har lett till ett förslag som i korthet innebär att vårdcentralerna Flogsta och Kungsgärdet organisatoriskt går samman och lokaliseras gemensamt.

En ny större vårdcentral på Kungsgärdets område kommer kräva både ett större laboratorium och en provtagningsenhet. Utredning av en samlad vårdcentral och placeringen av ett laboratorium har utförts i två olika förstudier, som nu ligger till grund för ett fortsatt gemensamt programarbete. Den totala utgiften för investeringen beräknas uppgå till drygt 137 miljoner kronor. Programfasen och genomförandefasen kommer att pågå i flera år, och det är ännu för tidigt att säga när den nya vårdcentralen står klar.

(S) och (MP) lämnade tilläggsyrkanden, om bland annat möjligheten att cykla till vårdcentralen. (V) och (MP) stödde (S) yrkande. (V) stödde yrkandet från (MP). Yrkandena vann dock inte fullmäktiges gillande. (S), (MP) och (V) reserverade sig mot beslutet.

 

Reglementet ändras vad gäller fyrspår och spårväg

Vid sitt möte beslutade regionfullmäktige om en mindre ändring av reglementet för Region Uppsala.

Ändringen tar sikte på de avtal som rör utbyggnad av fyra spår som tecknats mellan staten, Region Uppsala och Uppsala kommun, respektive Knivsta kommun. Som en konsekvens av dessa avtal åtar sig Region Uppsala ett antal aktiviteter inklusive införande av spårväg tillsammans med Uppsala kommun. För att hålla samman styrning och handläggning av dessa aktiviteter kommer det nu att hanteras av regionstyrelsen.

(SD) yrkade på en skrivning om kapacitetsstark kollektivtrafik, vilket inte vann fullmäktiges bifall.  

(MP) yrkade på ett tillägg till texten, vilket inte vann fullmäktiges bifall. 

Arbetet med produktionsköket vid Akademiska pausas

Genomförandet av projektet nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset pausas i minst sex månader, därefter tas ett nytt ställningstagande. Detta beslutade regionfullmäktige vid sitt möte.

Uppsnabbat har tidigare skrivit utförligt om detta ärende från fastighets- och servicenämnden i november 2022. Beslutet grundar sig på att det under rådande läge har varit svårt att få in anbud i passande kostnadsläge.

(MP), (S) och (V) yrkade på att fastighets- och servicenämnden som inriktning skulle få i uppdrag att sätta igång en ny upphandling senast inom sex månader. Något som inte väckte bifall. (MP), (S) och (V) reserverade sig mot beslutet.

 

Region Uppsala antar ny policy för digitalisering och IT

Vid sitt möte klubbade regionfullmäktige en policy för digitalisering och IT. Policyn ska gälla för Region Uppsalas samtliga verksamheter, och beaktas vid all digital utveckling. Policyn ersätter en tidigare policy för IT från 2008, som har blivit föråldrad. Region Uppsalas revisorer har också rekommenderat att policyn revideras.

Den nya policyn slår bland annat fast att digitalt är förstahandsalternativet. Där det är relevant och möjligt används digitala tjänster i kontakt med privatpersoner, organisationer och företag.

 

Region Uppsala antar uppdaterad policy för säkerhet

Vid sitt möte antog regionfullmäktige en policy för säkerhet, som ersätter en tidigare policy från 2019.  Säkerhetspolicyn beskriver en gemensam inriktning och förhållning till god säkerhet för Region Uppsala och dess verksamheter. Den gäller för alla verksamheter som bedrivs i egen regi eller via avtal. Det som skiljer den från den tidigare policyn är att tillägg gällande arbete mot korruption, oegentligheter och otillåten påverkan, samt flygsäkerhet, har arbetats in.

(MP) och (V) yrkade på ett antal tillägg, bland annat kopplade till klimatförändringar. Detta vann inte fullmäktiges gillande, vilket (MP) och (V) reserverade sig mot.

(S) reserverade sig och lämnade ett särskilt yttrande.  

 

Motion om att utlysa klimatnödläge avslogs

I mars 2021 inkom Neil Ormerod (V) och Sverker Åslund (V) med en motion om att Region Uppsala ska utlysa klimatnödläge. 

Vid sitt möte avslog regionfullmäktige motionen. Av svaret framgår att styret delar motionärernas oro, men att klimatnödläge inte är rätt väg att gå. Enligt svaret väcker utlysning av nödläge associationer till att vilja sätta normala politiska processer ur spel. Delar av förslagen anses leda till onödig administration. Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till de nationella målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på insatser som säkrar länets (inklusive Region Uppsalas) bidrag till uppfyllelse av Parisavtalets mål om klimatet. Därför avslogs motionen.

Motion om koldioxidbudget avslogs

I mars 2021 inkom Neil Ormerod (V) och Sverker Åslund (V) med en motion som bland annat föreslog att Region Uppsala ska följa utvecklingen för länets utsläpp med utgångspunkt från koldioxidbudgeten för Uppsala län.

Vid sitt möte avslog regionfullmäktige motionen. Av svaret framgår bland annat att det i Uppsala län är länsstyrelsen som har i uppgift att främja, samordna och leda det regionala arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”.

Utöver att vara delaktig i samverkan i länet har Region Uppsala haft egna miljöprogram för regionens verksamheter. Det tidigare programmet sträckte sig för åren 2019–2022. Ett nytt miljöprogram är försenat eftersom regionfullmäktige valde att återremittera ärendet. Förhoppningen är att ett nytt program kommer att finnas på plats under 2023, och innan dess vill Region Uppsala enligt svaret inte föregå arbetet som sker i framtagandet av ett nytt program. Detta då ett nytt miljö- och hållbarhetsprogram tas i en helhet med en stringent målbild för hur arbetet i verksamheterna ska bedrivas. Därför avslog regionfullmäktige alltså motionen.

(S) och (MP) yrkade bifall på motionen. (MP) ville också göra ett tilläggsyrkande, även detta avslogs.

(V), (S) och (MP) reserverade sig mot beslutet.

 

Motion om regional strategi mot ensamhet besvarades

I maj 2021 inkom Neil Ormerod (V) med en motion med förslag att Region Uppsala ska upprätta en regional strategi för att arbeta mot ensamhet. Vid sitt möte besvarade regionfullmäktige motionen.

Svaret innehåller en genomgång av det arbete som sker inom Region Uppsala vad gäller ofrivillig ensamhet.

(V) och (S) ville bifalla motionen. (MP) ville bifalla motionen och addera egna tilläggsyrkanden.  

(V) och (MP) reserverade sig mot beslutet. 

Interpellationer besvarade

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämnen:

 • Rehabiliteringsmedicin
 • Benskörhetsrelaterade frakturer
 • Kostnader för måltider på Lasarettet i Enköping
 • Bokning av akuttider på Hebys vårdcentral
 • Är en bok om pandemin god ekonomisk hushållning?
 • Personlyftar på vårdcentraler
 • Vitestak för Keolis
 • Den geriatriska avdelningen vid Tierps vårdcentrum
 • Lämpligheten i ett beslutsunderlag till sjukhusstyrelsen
 • Patientsäkerhet och dokumentation
 • Tågvärdar bör bli kvar ombord på tågen
 • Kritik från fackförbunden

Interpellationerna och svaren finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Det ställes också en enkel fråga som besvarades muntligt. Denna berörde vårdcentraler i de södra stadsdelarna i Uppsala kommun. 

Länkar