Uppsnabbat från regionstyrelsen den 31 januari 2023

2023-01-31 Pressmeddelande

Initiativ om hyrpersonal avslogs

I november inkom Helena Proos med flera (S) med ett initiativ kring hyrpersonal, bland annat att användandet skulle begränsas till maximalt fyra veckor.

Vid sitt möte avslog regionstyrelsen initiativet. I sitt svar instämmer regionstyrelsen i att de ökande kostnaderna för inhyrd personal innebär en ohållbar utveckling. Målsättningen är att kostnaderna för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal ska uppgå till maximalt 2 procent av de totala personalkostnaderna, och ett arbete pågår för att minska inhyrningen. Det bedöms dock som orealistiskt att kunna rekrytera till vakanser inom fyra veckor.

Region Uppsala är på väg in i ett nytt avtal för bemanningstjänster, ett avtal som samtliga regioner i Sverige kommit överens om. Upphandlingen är för närvarande överprövad, men förhoppningen är att Region Uppsala ansluter till det nya avtalet under 2023.

(S) reserverade sig mot beslutet. 

Initiativ om sexuell hälsa besvarades

Salima Korshed (V) och Neil Ormerod (V) inkom i november med ett initiativ om att ta fram en regional handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Sexuell och reproduktiv hälsa förklaras som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion.

Av svaret från regionstyrelsen framgår att Region Uppsala bör invänta den nationella handlingsplanen, innan framtagandet av en regional handlingsplan påbörjas. Detta då den nationella planen kommer fungera som ett vägledande och stödjande verktyg, bland annat genom att konkretisera målen och hjälpa till med prioriteringar. Med detta ansågs initiativet från (V) besvarat.

(V) yrkade på att en redovisning av det fortsatta arbetet ska lämnas till regionstyrelsen senast i oktober 2023. Detta väckte bifall. 

Länkar