Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 20 juni 2023

2023-06-20 Pressmeddelande

Värmeväxlare ska installeras på Akademiska sjukhuset

Investeringsprojektet Värmeväxlare till undercentral i byggnad C14 ska genomföras, detta till en utgift om 17,3 miljoner kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Bakgrunden är, enligt ärendets handlingar, att Vattenfall har distributionsledningar för fjärrvärme som går i kulvert genom Akademiska sjukhusets fastigheter. Detta med högt tryck och höga temperaturer upp till 120 grader, samt med en i princip oändlig volym. Vattenfall nyttjar idag Akademiska sjukhusets kulvertrör för distribution av fjärrvärme både inom och utom Akademiska sjukhuset.

Målet är nu att Vattenfall bygger en egen kulvert i Sjukhusvägen och att kulvertnätet inom Akademiska sjukhuset blir ett sekundärt internt distributionsnät. Två undercentraler för att ta emot fjärrvärme centralt till Akademiska sjukhuset kommer att behövas. Trycket ska sänkas, och värmen ska ner till cirka 70 grader.  

Detta projekt är en del av detta, och utgörs av värmeväxlare, pumpar och annan utrustning som växlar över Vattenfalls fjärrvärmeleverans till Region Uppsalas interna sekundärnät.

Upphandling av fjärrvärmeundercentraler initieras

Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att initiera en upphandling av fjärrvärmeundercentraler.

Det rör sig om 34 stycken nya fjärrvärmeundercentraler till i stort sett samtliga byggnader på Akademiska sjukhusområdet.  Ett stort antal komponenter ska bytas i varje värmecentral - bland annat fjärrvärmeväxlare, varmvattenväxlare, styrventiler och styrsystem.

Det hela är en del i arbetet med att sänka temperaturen i regionens interna fjärrvärmenät till cirka 70 grader (från cirka 120 grader) för att undvika arbetsmiljörisker och risker för besökande. Det finns även andra fördelar med att sänka temperaturen, så som mindre ojämna temperaturer i lokalerna och ett minskat slitage. Det kommer, enligt ärendets handlingar, ta cirka fem år att nå målet om en sänkning till 70 grader.

Programarbete för bland annat mödravård i Tierp

Ett programarbete för lokalanpassning av det så kallade F-huset i Tierp ska genomföras till en utgift av högst 2 miljoner kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Bakgrunden är, enligt ärendets handlingar, att Akademiska sjukhusets barnavårdscentral, mödravårdscentral och barnspecialistmottagning har evakuerats från hus E i Tierp. Lokalen i hus E har omfattande inomhusproblem, och skador på hela ytterväggskonstruktionen. De lokaler som verksamheten nyttjar idag är inte ändamålsenliga, och är dessutom tillfälligt lånade från geriatrikavdelningen. Den evakuerade verksamheten är därför i behov av nya lokaler, då en flytt tillbaka till de tidigare lokalerna inte är möjlig.

Samtidigt finns en lokal i hus F som i dagsläget är tom, detta då Tierps kommun sagt upp sitt avtal. Anpassning krävs för att lokalen ska kunna tas i bruk och för att den evakuerade verksamheten ska kunna flytta in. I normalfallet föregås ett programarbete av en förstudie. I detta fall finns dock tillräckligt med underlag för att gå direkt till programfas, då liknande åtgärder gjorts i tidigare projekt. Därför fattade nämnden dagens beslut.

Den totala investeringsutgiften för programarbete och genomförande uppskattas till 12 miljoner kronor. De nya lokalerna förväntas vara färdiga att tas i bruk tidigast i början av år 2024.

Verksamheter flyttar till Storgatan

Verksamheterna Nära vård digitalt och Tolkcentralen ska flytta till Storgatan 32 i Uppsala. Där ska en inhyrning ske i minst fem års tid. Båda verksamheterna är idag placerade på Kungsgärdet. Men dels behöver Nära vård digitalt växa, dels behövs ytorna på Kungsgärdet för vårdcentralsverksamheten. Därför fattade fastighets- och servicenämnden dagens beslut.

Programarbete för renovering tilldelas mer pengar

Programarbetet för investeringsprojektet Renovering av byggnad N2 för verksamheten hörsel och balans tilldelas ytterligare 2 525 000 kronor. Det innebär en total utgift om 3 025 000 kronor för programarbetet. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Bakgrunden är, enligt ärendets handlingar, att verksamheten Hörsel och balans idag är placerad i undermåliga lokaler där arbetsmiljön inte är tillfredsställande. För att skapa bättre förutsättningar föreslås att utrymmen ställs i ordning för verksamheten i byggnad N2, ingång 78–79.

Från början var tanken att ordna enklare ersättningslokaler, utan nya anpassningar till verksamheten. Men under arbetet har nya kalkyler tagits fram. Dessa har påverkats av utökade krav från verksamheten, vilket innebär att kostnadsbilden har förändrats och investeringsutgiften ökat.

Revisorer får svar om fastighets- och servicenämnden

Region Uppsalas revisorer har granskat fastighets- och servicenämndens uppdrag och verksamhet. Syftet har varit att granska om uppdrag och verksamhet uppfyller de behov som finns inom regionen. Vid sitt möte klubbade nu nämnden svaret till Region Uppsalas revisorer.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att fastighets- och servicenämnden delvis uppfyller de behov som finns inom regionen. Däremot har regionstyrelsen och regionfullmäktige inte tillfredställande kunskap om lokalutnyttjandet och behov av investeringar. Revisorerna rekommenderade därför nämnden att tydliggöra roller och ansvar i den egna organisationen. Samt att säkerställa att kommunikationen med beställarna förbättras vad gäller kostnader och projektens framdrift och leveranser.

Av svaret till revisorerna framgår bland annat att förvaltningen har ett pågående arbete med att förtydliga projektägarrollen både internt inom förvaltningen, och för Region Uppsalas övriga förvaltningar. Det pågår också en översyn av projektavslutningar, som visar på en förbättringspotential. Som vanligt kan svaret till revisorerna läsas i sin helhet i de handlingar som bifogas till detta utskick.

Länkar