Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka

2023-05-15 Pressmeddelande

År 2011 uppgav 90 procent av pojkarna och 81 procent av flickorna i Uppsala län att de mådde bra eller ganska bra. År 2023 är motsvarande siffror 80 procent av pojkarna, men bara 58 procent av flickorna. Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka för varje gång undersökningen genomförs. Detta är ett av resultaten i 2023 års stora enkätundersökning Liv och Hälsa Ung.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Undersökningen genomförs vartannat år sedan 2005 av Region Uppsala, i samverkan med länets samtliga kommuner. Elever i årskurs 7, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 besvarar enkäten (se fakta nedan). Av årets undersökning framgår sådant som att 60 procent av ungdomarna aldrig druckit alkohol, medan 90 procent av ungdomarna aldrig provat narkotika (siffror som ligger relativt stabila för narkotika, men vad gäller alkohol var det exempelvis bara 47 procent som aldrig druckit alkohol år 2005). 13 procent har en familjemedlem som sover i vardagsrummet eller motsvarande (något som kan indikera trångboddhet).

Vad gäller självskattad hälsa upplever nu alltså 80 procent av pojkarna att de mår bra eller mycket bra, men endast 58 procent av flickorna. År 2021 var motsvarande siffror 79 procent av pojkarna och 61 procent av flickorna. Klyftan mellan pojkar och flickors mående fortsätter att öka för varje gång undersökningen görs. Det finns dock en glädjande siffra: precis som år 2021 mår flickor i årskurs 2 på gymnasiet fortfarande bättre jämfört med tidigare (62 procent år 2023 jämfört med 56 procent år 2019).

- Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men klyftan mellan unga kvinnor och pojkars mående visar att vi som samhälle har mycket kvar att göra. Medmänniskor, civilsamhälle, näringsliv, samt kommuner och region har alla en viktig roll i att stötta fler att må bättre. Det handlar i grunden om frihet. Mår man bra har man större möjligheter att forma sina egna liv och utveckla samhället, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

82 procent av pojkarna trivs bra eller mycket bra i skolan, mot 74 procent av flickorna. 13 procent av ungdomarna är oroliga för sin familjs ekonomi, mot 10 procent år 2021 (flickor är oroligare än pojkar). Vad gäller att känna sig trygg syns en svag förbättring, exempelvis känner sig 90 procent av ungdomarna trygga ute på stan eller i centrum.

Vad gäller framtidstro går siffrorna åt fel håll. 81 procent av pojkarna och 72 procent av flickorna tror att deras framtid är ljus eller mycket ljus, år 2021 var motsvarande siffror 82 procent av pojkarna och 77 procent av flickorna. Rejält dystra siffror är det på frågan om framtidsutsikterna för världen i stort: endast 29 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna tror på en ljus eller mycket ljus framtid för världen (motsvarande siffror för år 2021 var 34 procent respektive 26 procent, 2013 var det 48 procent respektive 42 procent). 

Fakta om undersökningen Liv & hälsa ung 2023:

Liv och hälsa ung genomförs i samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner. I år har 8159 elever i årskurs 7, årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor (det innebär en svarsfrekvens på drygt 60 procent av alla elever i länet i åldersgruppen). Detta är tionde gången som Liv och hälsa ung genomförs. Resultatet från undersökningen kan användas exempelvis för planering och uppföljning, samt som underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72 Tryggve Pederby, utredare social hållbarhet Region Uppsala: 072 – 207 74 81

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild