Uppsnabbat från regionstyrelsen den 30 maj 2023

2023-05-30 Pressmeddelande

Prognos om minus 378 miljoner kronor

Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 378 miljoner kronor vid april månads utgång. Detta är efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor, annars skulle resultatet beräknas till minus 1 085 miljoner kronor. Prognosen är 528 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat, och 71 miljoner kronor sämre än föregående månad.

Förklaringen till det negativa resultatet är den höga inflationen som både påverkar det allmänna kostnadsläget, samt kostnaden för pensioner. Prognosen har även ändrats utifrån ändrade förutsättningar för årets lönerevision, Region Uppsala kommer att få avsätta mer pengar till löneökningar. Fortsatt höga kostnader för inhyrd personal, och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt, är andra orsaker till den negativa prognosen.

(V), (S) och (MP) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på beslut för att nå en för budget i balans. Detta röstades ned vilket (V), (S) och (MP) reserverade sig mot,

Region Uppsala positiva till embryo- och dubbeldonationer

Region Uppsala ställer sig bakom Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förslag om att erbjuda så kallade dubbeldonationer (DD) och embryodonationer (ED). Två tekniker som används inom assisterad befruktning. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden till SKR:s nya rekommendation är att det i januari 2019 kom en ändring i Lagen om genetisk integritet (2006:351), som innebar att kravet på att det blivande barnet har en genetisk koppling till minst en förälder togs bort. Därmed blir det möjligt med dessa tekniker för assisterad befruktning.

Enligt ärendets handlingar kommer Region Uppsalas utgifter för assisterad befruktning att öka i och med detta beslut, men beslutet innebär också att fler ensamstående kvinnor och par med behov av DD eller ED kommer att få möjlighet till offentligt finansierad assisterad befruktning.

Region Uppsala godkänner avsiktsförklaring för cykelled Enköping - Håbo

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen en avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet med en regional cykelled mellan Enköping och Håbo.

Bakgrunden är, enligt ärendets handlingar, att Region Uppsala vill förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och cykelturism i Uppsala län. Ett led i detta är ett gemensamt pilotprojekt mellan Region Uppsala, Upplandsstiftelsen samt Håbo och Enköpings kommuner. Syftet är att ta fram förslag på en regional cykelled på befintligt vägnät, genom båda kommunerna och med en koppling till den lokala besöksnäringen.

En så kallad Regional cykelled är en medellång led för rekreations- och turiständamål. För att en cykelled ska kunna klassas som regional turismcykelled ska den uppfylla Trafikverkets kriterier, vara 65–200 kilometer lång och därtill ska ledens lämpliga start- och slutpunkter kunna nås med kollektivtrafik.

Upplandsstiftelsen ska vara ledhuvudman, och huvudansvariga för att ta fram en drift- och underhållsplan för cykelleden. Det är sedan respektive kommun som är ansvarig för drift, skötsel och underhåll på cykelleden.

Revisorer får svar om inköpsprocessen

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen idag ett svar till regionens revisorer om inköpsprocessen. Man beslöt också starta ett strategiskt utvecklingsprogram för inköps- och upphandlingsverksamheten.

Den sammanfattande bedömningen från regionens revisorer är att regionstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning säkerställt att regionens inköpsprocess är ändamålsenlig och effektiv. Därefter kommer revisorerna med ett antal rekommendationer. I sitt svar konstaterar regionstyrelsen att alla de rekommendationer som revisorerna lyfter är korrekta och behöver hanteras.

En bärande tanke i revisorernas kritik är att Region Uppsala fokuserat för mycket på formell ”upphandling” och för lite på hela inköpsprocessen. En av deras rekommendationer är därför att ”tillse att inköpsprocessen omfattar och tydliggör samtliga moment som bör genomföras inför, under och efter upphandlingsprocessen”.

Som vanligt kan revisorernas granskning och svaret från Region Uppsala läsas i sin helhet i de bifogade handlingarna.

Länkar