Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 29 maj

2023-05-29 Nyheter

Fortsatt arbete med att utveckla den palliativ vården

Sjukhusstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde ett ärende om det pågående arbetet med att se över och utveckla den palliativa vården.

Styrelsen beslutade att förutsättningarna för den palliativa vården i hemmet för barn och unga ska förbättras genom att man etablerar en grupp inom kunskapsstyrningen som får i uppdrag att förtydliga det palliativa uppdraget och införa det nationella vårdprogrammet för barn och unga. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024.

Sjukhusstyrelsen beslutade också att palliativt centrum ska utvecklas till ett kompetenscentrum för palliativ vård i Uppsala län genom att förtydliga uppdraget, utveckla en funktion för FoUU-ansvar och förstärka det palliativa konsultteamet. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024.

Det ska också genomföras en utredning av förutsättningarna för en samlad organisation för den specialiserade palliativa vården i länet. Utredningen ska utgå från samverkansmodellen och inkludera konsekvenserna för den palliativa vården av barn och unga. En återrapport görs till styrelsen i december 2023.


Försämrade prognoser efter april

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset har försämrats. Det framgår av tertialrapporten för sjukhusstyrelsen för perioden januari till april.

Enligt den senaste prognosen går Akademiska sjukhuset mot ett resultat på minus 700 miljoner kronor för 2023. Prognosen för Lasarettet i Enköping har också försämrats och uppgår nu till minus 20 miljoner kronor. Prognosen för sjukhusstyrelsens egen verksamhet har förbättrats och uppgår till plus 11 miljoner kronor.


Svar på initiativ om sjukhushundar

Vivianne Macdisi (S), Viktor Waldau (V) och Mårten Fjällström (MP) hade väckt initiativet ”Rädda sjukhushundarna som ger barntrygghet och möjliggör vårdinsatser på Akademiska sjukhuset”. Enligt initiativet skulle sjukhusstyrelsen anslå 700 000 kronor för 2023. Inför 2024 skulle 1 miljon kronor tillföras och verksamheten permanentas.

Sjukhusstyrelsen beslutade att avslå initiativet eftersom förvaltningen redan arbetar med återinförande av sjukhushundar.

Under första tertialet har Akademiska sjukhuset beslutat om organisatorisk tillhörighet för sjukhushundverksamheten. Verksamheten kommer organisatoriskt att tillhöra sjukhusadministrationen. Anställningsförfarandet av hundinstruktörer har inletts och för närvarande utreds den praktiska hanteringen av avtal och vårdadministrativa frågor. Målsättningen är att alla praktiska frågor är lösta till sommaren och verksamheten kan vara i gång efter sommaren.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på att initiativet skulle bifallas.

Länkar