Allt fler av Uppsala läns invånare har tillgång till fast bredband

2023-03-27 Pressmeddelande

Drygt 90 procent av hushållen i Uppsala län hade en anslutning till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund i oktober år 2022. Det är en ökning med 2,5 procentenheter sedan året innan. Snittet för riket är 90,7 procent. Samtidigt är skillnaderna mellan tätort och landsbygd relativt stora. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2022.

Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Bland Uppsala läns kommuner har Uppsala kommun kommit längst med 96,1 procent bredbandsanslutna hushåll. Håbo kommun hamnar som nummer två med 91,1 procent anslutna hushåll. Av länets övriga kommuner ligger Knivsta på 90,3 procent, Enköping på 86,1 procent, Älvkarleby på 81,9 procent, Heby på 80 procent, Östhammar på 75,5 procent, och Tierp på 65,3 procent.

Snabbast tillväxt av bredband på 100 Mbit per sekund hade Älvkarleby kommun, med en ökning på 4,8 procentenheter mellan år 2021–2022.

Skillnaderna mellan utbyggnaden av bredband mellan tätort och landsbygd minskar, men är fortfarande relativt stora. Utanför tätort och småort har 62,6 procent av länets invånare tillgång till 100 Mbit per sekund vilket är en ökning på 4,3 procentenheter mellan åren 2021–2022.  

Strategin för digital infrastruktur i Uppsala län 2022 – 2030 och den regionala utvecklingsstrategin sätter målen för bredbandsutbyggnaden. Dessa är:

-       År 2023 bör hela Uppsala län ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

-       År 2025 bör 98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, 99,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 100 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Statistik från oktober 2022 visar att drygt 97 procent har tillgång till 1 Gbit/s respektive 100 Mbit/s eller befinner sig i absolut närhet till fiber.

- Jag ser positivt på utvecklingen av bredbandsutbyggnaden i Uppsala län. Vi ser att skillnaderna mellan tätorter och landsbygder fortsätter att minska. Tillgång till bredband är en viktig del för länets hållbara utveckling och är avgörande för att det ska vara möjligt att bo, arbeta och driva företag i hela länet, säger Unn Harsem (C), regionråd med ansvar för regional utveckling.

- Det är roligt att se att vi närmar oss bredbandsmålen. En stor del av det som återstår att bygga ut är dock utmanande och kräver någon form av offentlig finansiering. I år finns goda möjligheter att få ta del av offentligt stöd då PTS kommer att utlysa 1,3 miljarder kronor i ett investeringsstöd för bredbandsutbyggnad nationellt. År 2022 tilldelades Uppsala län drygt 65 miljoner kronor från PTS bredbandsstöd. Jag hoppas nätbyggarna tar vara på den här möjligheten och inkommer med ansökningar till PTS under utlysningsperioden för år 2023, säger Viktor Tullgren, regional bredbandskoordinator på Region Uppsala.

Region Uppsala arbetar för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

- Tillgång till en stabil och robust bredbandsuppkoppling är grundläggande för att invånare ska kunna vara digitalt delaktiga i samhället. Den digitala tillgängligheten innebär att invånare kan bedriva studier och arbete på distans vilket kan underlätta vardagen och minska behovet av transporter. En bredbandsuppkoppling gör det också möjligt att kontakta vården digitalt via till exempel 1177 direkt eller genom videosamtal, avslutar Unn Harsem (C).

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2022

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2022.

De insamlade uppgifterna används bland annat för uppföljning av bredbandsmål på nationell, regional och kommunal nivå samt som underlag för PTS tilldelning av stödmedel för bredbandsutbyggnad.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Länkar

Kontakt

Unn Harsem (C), regionråd med ansvar för regional utveckling: 072 - 202 23 81 Viktor Tullgren, regional bredbandskoordinator Region Uppsala: 072 - 201 10 53

Bilder

Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Ladda ner bild