Små skillnader i ny undersökning om akutmottagningar

2023-03-09 Pressmeddelande

Akutmottagningarna i Sverige får ett något lägre betyg år 2022 jämfört med år 2020. Det visar en ny enkätundersökning från Sveriges kommuner och regioner som presenteras idag. Region Uppsala placerar sig nära genomsnittet, men skillnaderna är små.

Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell patientenkät, som samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Genom återkommande undersökningar inhämtas kontinuerligt kunskap, och nu är det akutmottagningarna som har undersökts genom att patienter har svarat på frågor om hur de upplevt vården.

Regionernas akutmottagningar har jämförts i sju olika dimensioner. Varje dimension mäts med ett antal frågor, som viktas mot varandra och resulterar i ett system med så kallade dimensionspoäng. Region Uppsala ligger över rikets snitt inom några dimensioner och under inom andra. Genomgående är det dock inga stora skillnader.

När det gäller helhetsintrycket får Region Uppsala en så kallad dimensionspoäng på 80,7 av 100 möjliga, jämfört med 81,9 för riket som helhet. Detta är ett något sämre resultat jämfört med 2020 års undersökning, då Region Uppsalas poäng var 83,7 och rikets poäng 85,7.

Inom dimensionen tillgänglighet har Region Uppsalas akutmottagningar ett något bättre resultat än för landet som helhet (riket: 84,8 procent, Region Uppsala: 85,2 procent). Även för dimensionen emotionellt stöd har Region Uppsalas akutmottagningar ett något bättre resultat än för övriga regioner (riket: 75,8 procent, Region Uppsala: 76,4 procent). Inom kontinuitet och koordinering ligger Region Uppsala i stället något under (riket: 76,9 procent, Region Uppsala: 75,8 procent).

För dimensionerna delaktighet och involvering, respekt och bemötande och information och kunskap ligger Region Uppsalas resultat mycket nära resultatet för hela landet.

Fakta om patientenkäten
Nationell patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Svarsfrekvensen för år 2022 ligger på 37,4 procent för Region Uppsala (2383 enkäter skickades ut, 891 enkäter räknas som besvarade). För riket som helhet är svarsfrekvensen 37,2 procent (44 475 utskickade enkäter, varav 16 560 räknas som besvarade).

Urvalet är baserat på de personer som besökte en akutmottagning inom Uppsala län under oktober och november månad 2022. Deltagande akutmottagningar inom Uppsala län är fem mottagningar på Akademiska sjukhuset: akutmottagningen, öron-, näsa- halsmottagningen, akutmottagningen för gynekologi, akutmottagningen för barn och ungdom, akutmottagningen för infektionssjukdomar, samt akutmottagningen vid Lasarettet i Enköping och Närakuten Aleris.

Länkar

Kontakt

Johanna Woltjer, vårdkvalitetschef Region Uppsala, tel 018-617 48 74