Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 21 mars 2023

2023-03-21 Pressmeddelande

 Programarbete för en ny större vårdcentral i Stenhagen

Stenhagens vårdcentral var fram till 2022 en filial till Flogsta vårdcentral, och har idag ett högt besökstryck sedan Flogsta vårdcentral år 2018 evakuerades på grund av problem med inomhusmiljön. Behovet av en större vårdcentral i Stenhagen förväntas dessutom växa ytterligare. Det är bakgrunden när fastighets- och servicenämnden nu går vidare med planer för en ny vårdcentral i Stenhagen (inom nuvarande lokaler finns det, enligt handlingarna, ingen möjlighet till en utökning).

Vid sitt möte beslutade nämnden att förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att förvärva mark i Stenhagen och därefter antingen genomföra en hyresvärdsupphandling, eller bygga i egen regi om regionfullmäktige anslår pengar i regionplan och budget. Dessa pengar saknas idag.

Om det blir alternativet hyresvärdsupphandling är planen att handla upp en leverantör som kan uppföra en vårdcentral som Region Uppsala därefter kan hyra under en längre avtalsperiod, med möjlighet till hyrköpsmodell efter hyresperioden. Därtill ska ett programarbete för den nya vårdcentralen genomföras, till en kostnad av högst 400 000 kronor.

Enligt ärendets handlingar kan hyresperioden för den nya vårdcentralen uppgå till cirka 20 år. Nuvarande hyresavtal för Stenhagens vårdcentral löper ut år 2031, vilket innebär att övergången till den nya vårdcentralen bör ske successivt fram till detta år.

Programarbete för brandsäkerhet ska genomföras

Ett programarbete för brandsäkerhetsåtgärder ska genomföras för plan 7 och 8 inom byggnad 1157 på Akademiska sjukhuset (vilket motsvarar ingång 96). Detta till en utgift om högst 500 000 kronor. Det beslutet fattade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Boverket ställer vissa krav på brandsäkerhet i sjukhusmiljöer, och det finns sedan tidigare en handlingsplan efter en tillsyn av Uppsala brandförsvar som påvisade brister. Region Uppsalas plan för det så kallade F-blocket innefattar en utökning med vattensprinkler och brandcellsgräns på de våningsplan där det finns inneliggande patienter. Det bedöms vanligen även av brandförsvaret som en skälig nivå. Det saknas dock i dagsläget såväl sprinkler som brandcellsgräns på plan 7 och 8 inom kvinnokliniken. Åtgärderna har tidigare installerats på två andra våningsplan i aktuell byggnad, samt inom barnsjukhuset, där samma brister tidigare har funnits.

2019 utfördes ett programarbete som även innefattade de nu aktuella våningsplanen, men det arbetet måste nu kompletteras. Det handlar bland annat om att minimera risker, då arbetet troligen kommer att utföras under pågående verksamhet på sjukhuset. På plan 7 utförs gynekologiska operationer med tillhörande uppvakningsverksamhet och på plan 8 finns en av byggnadens BB-avdelningar. Dessutom har det hänt mycket med kostnadsbilden sedan år 2019. Därför fattade fastighets- och byggnadsnämnden dagens beslut.

 

Länkar