Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 27 mars

2023-03-27 Nyheter

Minusprognos för Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset väntas göra ett minusresultat på 650 miljoner kronor under 2023. Det framgår av månadsrapporten för februari. Detta är 550 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 100 miljoner kronor. Prognosen beror på att sjukhuset inte klarade av hela åtgärdsprogrammet under 2022, ökat budgetkrav och låg uppräkning i förhållande till kostnadsökningarna. Sjukhuset arbetar med åtgärder både sjukhusövergripande samt på verksamhetsområdesnivå för att minska det negativa ekonomiska gapet.

Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 15 miljoner kronor. Försämringen beror på höga kostnader för inhyrd personal och ökad produktion

Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett nollresultat.

(S) yrkade under detta ärende på att sjukhusstyrelsen skulle avsätta 700 000 kronor till verksamhet på Akademiska sjukhuset för sjukhushundarna. Detta avslogs.

Svar på initiativ om geriatriken i Tierp

Vivianne Macdisi (S), Peter Lydell (S) och Karin Westlund (S) hade väckt ett initiativ om geriatriken i Tierp. I initiativet föreslås bland annat att en handlingsplan ska tas fram för att geriatriken ska kunna öppna under året. De föreslog också att all personal som har sin arbetsplats i Tierp ska ersättas för sina resor till Uppsala, fram till dess att geriatriken kan återöppnas, på samma sätt som under sommarens nedstängning.

Sjukhusstyrelsen beslutade att avslå initiativet med hänvisning till att det redan pågår en utredning. När det gäller föreslaget att ersätta personal för resor konstaterade styrelsen att verksamhetsområdet geriatrik inte har kunnat fortsätta att erbjuda busskortet till medarbetare från Tierp av skattemässiga skäl, men också därför att det blir ojämlikt i förhållande till övriga kollegor som pendlar samma sträcka utan dessa förmåner.

(S) reserverade sig och yrkade på att initiativet skulle bifallas.

Länkar