Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 27 mars 2023

2023-03-27 Pressmeddelande

Bättre ekonomiskt resultat än budgeterat
De totala intäkterna för Trafik och samhälle under perioden januari-februari 2023 landade på 431 miljoner kronor. Det är en förbättring med 3,1 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna har den största avvikelsen med en förbättring med 5,6 mnkr jämfört med budget. Stadsbusstrafiken i Uppsala har fler antal resande jan-februari jämfört med samma period förra året. Statistiken visar också att antalet resande på det nya linjenätet i Enköping ökat månad för månad sedan i höstas.

Tidstaxa införs från den 22 januari 2024
Nämnden fattade beslut om att dagens fem zoner för enkelbiljetter ersätts med en zon och att två prisnivåer införs: helt pris och rabatterat pris. Helt pris gäller för vuxen, 20-64 år, rabatterat pris gäller för ungdom, 7-19 år, studenter med minst 75 procent studietakt och äldre från 65 år och förmånstagare. Tidstaxans enkelbiljetter har en giltighetstid om 75 minuter.

Nytt linjenät i Bålsta
Ett nytt linjenät för busstrafiken införs i Bålsta. Det beslutade Trafik – och samhällsutvecklingsnämnden. Det nya nätet bygger på fyra tätortslinjer, som ska bidra till ökad tydlighet och förbättrat utbud under kvällar och nätter i Bålsta. Linjenätet skapar bättre möjlighet till arbetspendling med kollektivtrafik – inte minst till området Logistik Bålsta och Viby äng som, i och med beslutet, får kollektivtrafik. Det nya linjenätet införs etappvis, med start i december 2023.

Avslag på initiativ om att bjuda in personalföreträdare
Nämnden avslog Joel Goharis (S) initiativ att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att bjuda in utförare av kollektivtrafik och företrädare för deras personal bjuds in till ett nämndsammanträde någon gång under 2023. Initiativet avslås med hänvisning till att det strider mot avtalad ansvarsfördelning mellan Region Uppsala och trafikföretagen att bjuda in personalföreträdare till nämnden.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Avslag på initiativ om snöröjning
Jenny Lundström (MP) hade lagt ett initiativ om att säkerställa snöröjning på perrongerna längs Upptågssträckningarna. Nämnden beslutade att avslå initiativet med hänvisning till att många olika myndigheter i form av kommunala väghållare, Trafikverket och enskilda väghållare har olika ansvar kring den infrastruktur som kollektivtrafiken och övrig trafik är beroende av. Det är varje parts ansvar att hantera de delar som ligger under dess ansvarsområde, bland annat snöröjning, övervakning av offentliga miljöer, tömning av papperskorgar och om en plats har sådana trafiksäkerhetsbrister att den behöver byggas om.

Om det återkommande kommer klagomål på snöröjningen på tågstationerna, kan förvaltningen påtala det för Trafikverket. Däremot hanterar och följer förvaltningen inte upp varje inkomna ärenden som ligger utanför under regionens ansvar.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.