Uppsnabbat från regionfullmäktige 22 november

2023-11-22 Pressmeddelande

Delårsrapport januari-augusti godkänd

Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari–augusti 2023.

Region Uppsalas resultat för 2023 beräknas bli minus 1 040 miljoner kronor, men efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor blir resultatet minus 333 miljoner kronor, vilket är 483 miljoner kronor sämre än budgeterat. 

Verksamhetens kostnader är högre än budgeterat främst på grund av högre pensionskostnader. Den ansträngda bemanningssituationen på bland annat Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping genererar höga kostnader för inhyrd personal. Även Nära vård och hälsa har höga inhyrningskostnader. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på att fullmäktige skulle ge regionstyrelsen i uppdrag att se över hur man kan stärka arbetet med uppsiktsplikt för ökad kostnadskontroll. Fullmäktige beslutade att bifalla yrkandet.

Prisjustering av Mälardalstaxan

Regionfullmäktige beslutade att godkänna Mälardalstrafiks beslut om att höja priserna på periodbiljetten Movingo med 7,5 procent och enkelbiljett med 5 procent från och med 9 januari 2024. Med befintliga fördelningsprinciper beräknas utfallet för Region Uppsala bli ökade intäkter med cirka 9 miljoner kronor under 2024.

Prisjusteringarna påverkar inte priset på UL-biljetter som även fortsättningsvis gäller för resa med Mälartåg inom Uppsala län.

Höjning av högkostnadsskydd för vårdavgifter och läkemedel

Regionfullmäktige beslutade att förändra högkostnadsskyddet för öppen vård (primärvård med mera) och sluten vård (framför allt sjukhusvård som kräver inläggning), samt att följa den ansvariga myndigheten Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets beslut angående högkostnadsskydd för läkemedel.

 • Högkostnadsskyddet för öppen vård höjs år 2024 till 1 400 kronor (från 1 mars 2023: 1 300 kr).
 • Högkostnadsskyddet för sluten vård höjs år 2024 till 130 kr per vårddag (från 1 mars 2023: 120 kr).
 • Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som bestämmer vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet för läkemedel inom läkemedelsförmånerna är från 1 mars 2023, 2 600 kronor. Detta belopp kommer att förändras till januari 2024 utifrån beslut från den ansvariga myndigheten. 

Region Uppsala ska minska sin klimatpåverkan med 10 procent per år

Regionfullmäktige beslutade om nytt program för miljö och hållbarhet 2023–2026 för Region Uppsala. 

Programmet har tre övergripande miljömål: minskad klimatpåverkan, hälsosam och giftfri miljö samt hållbar och effektiv resursanvändning. Under det övergripande miljömålet ”Minskad klimatpåverkan” finns bland annat detaljerade mål för de nya områdena it-utrustning, medicinska gaser och kapitalförvaltning vid sidan av transporter, energi och förbrukningsvaror. För målet om en minskad klimatpåverkan tydliggörs att minskningen ska ske med minst 10 procent per år. Under det övergripande miljömålet ”Hälsosam och giftfri miljö” finns detaljerade mål för inomhusmiljö, vid sidan om kemikalier, läkemedel, livsmedel och textilier. Under det övergripande miljömålet ”Hållbar och effektiv resursanvändning” finns detaljerade mål för vatten, vid sidan om miljöanpassade fastigheter och biologisk mångfald.

Identifierade åtgärder för att verkställa programmet innebär investeringar på totalt 58,25 miljoner kronor och kostnader på totalt 17,43 miljoner kronor under den fyraårsperiod som programmet gäller. Åtgärderna beräknas även ge besparingar i vissa avseenden, utöver hälso- och miljömässiga vinster.

Miljöpartiet yrkade på flera förändringar och tillägg i programmet för miljö och hållbarhet, bland annat att målformuleringen kring klimatet skulle ändras från ”minska med minst 10 procent per år” till ”klimatpåverkande utsläpp ska vara mindre än 10 000 ton koldioxidekvivalenter 2026”. Samtliga yrkandena avslogs. 

Socialdemokraterna yrkade förändringar av programmet kopplade till inköp av energi, även detta yrkande röstades ned av fullmäktige.

Vänsterpartiet yrkade på förändringar i klimatmålen. Vänsterpartiet yrkade också på två tilläggsbeslut: att en koldioxidbudget för Region Uppsala ska tas fram, samt att den årliga miljöredovisningen ska godkännas av regionfullmäktige. Yrkandena avslogs.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot regionfullmäktiges beslut.

Region Uppsala bildar nytt ledningskontor för att stärka den strategiska förmågan

Regionfullmäktige beslutade att förvaltningarna Resurscentrum och Regionkontoret slås samman till en gemensam förvaltning – Region Uppsalas ledningskontor. Förändringen träder i kraft från och med den 1 januari 2024.

Syftet är att stärka Region Uppsalas strategiska förmåga. I huvudsak sker förstärkningen inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen för att skapa förutsättningar den förflyttning som krävs inom hela hälso- och sjukvårdsystemet.

Dessutom lyfts it som en strategiskt viktig funktion och förmåga för Region Uppsalas fortsatta robusthet – en viktig förutsättning för digitaliseringen.

Ny riktlinje för Region Uppsalas varumärken

Regionfullmäktige beslutade att anta en ny riktlinje för Region Uppsalas varumärken, samt att ge fastighets- och servicenämnden i uppdrag att se över Region Uppsalas skyltning i linje med riktlinjen.

Riktlinjen syftar till att stärka Region Uppsala som varumärke och huvudregeln i riktlinjen är att Region Uppsala är avsändare för den kommunikation som görs. Region Uppsala har dottervarumärkena Akademiska sjukhuset och UL som även de är avsändare för kommunikation.

Miljöpartiet ställde sig positiva till riktlinjen, men yrkade på justeringar av riktlinjens inledning. Yrkandena avslogs.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Svar på motion om möjlighet till vak för anhöriga i livets slutskede

Veronika Mattson (SD) har inkommit med en motion avseende möjlighet till vak för anhöriga i livets slutskede.

Genomgång av frågan visar att möjligheterna till övernattning för anhöriga till palliativa patienter i dag generellt sett är goda på Region Uppsalas sjukhusavdelningar. Förutsättningarna skiljer sig delvis på olika vårdavdelningar, men verksamheternas bedömning är att det i princip alltid går att tillgodose anhörigas önskemål om att vara kvar över natten. 

Regionfullmäktige beslutade att motionen därmed anses besvarad.

Motion om levande bibliotek avslås

Gunnel Bergman (MP) föreslog i en motion att Region Uppsala utreder införande av levande bibliotek för att utveckla regionens verksamheter. I ett levande bibliotek deltar människor som har erfarenhet av att vara patient eller närstående. 

Mot bakgrund av att Levande bibliotek redan har utretts samt att Region Uppsala fortlöpande arbetar med att vidareutveckla patient- och närståendesamverkan utifrån ett flertal aspekter och perspektiv, avslog regionfullmäktige motionen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Interpellationer och frågor besvarade

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämnen:

 • Minskad klimatpåverkan med hjälp av Idékraft
 • Det ekonomiska läget och hyrpersonal
 • UL:s biljettpriser och kommunikationsinsatser
 • Dygnsvila för hyrpersonal
 • Långsiktig planering för ombyggnation av Kungsgärdets vårdcentral
 • Mälardalstrafiks avtal med MTR
 • Patientavgift för ambulanstransporter
 • Region Uppsalas digitala verktyg för möteshandlingar
 • Regeringens budgetbesked angående studieförbund och folkhögskolor
 • Sätt att främja att fler blir blodgivare
 • Gröna lån
 • Resurser till arbetet för att minska antibiotikaresistens
 • Studielön för undersköterskor

Interpellationerna och svaren finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Länkar