Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 november 2023

2023-11-28 Pressmeddelande

Region Uppsala ska beakta språkkunskaper vid rekrytering

Kunskaper i svenska språket ska tas i beaktande i rekryteringssammanhang, när det bedöms vara relevant för tjänsten. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Region Uppsala ska under 2024 dessutom bygga upp ett regionövergripande stöd för utlandsutbildade. När en chef upptäcker att en medarbetare brister i språket ska detta fångas upp, och åtgärdas inom ramen för detta stöd. Region Uppsala ska även, via Region Uppsala folkhögskola, inom fem år ge stöd till de undersköterskor som behöver språkstöd för att nå yrkestiteln undersköterska. Även detta enligt beslutet från regionstyrelsen.

Region Uppsala har utrett frågan om språkkunskaper och bland annat kommit fram till att de befintliga språkkrav som finns för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, i kombination med den rekryterande chefens möjlighet att göra en enskild bedömning, är tillräckliga. Samt att Region Uppsalas interna språkutbildning i svenska, och sjukvårdssvenska, är tillräcklig för att vid behov stärka en medarbetares språkkunskaper. Inom ramen för det regionövergripande stödet för utlandsutbildad personal, som införs under 2024, ska Region Uppsala alltså fånga upp individer som har haltande kunskaper i svenska språket.

Utredningen har också kommit fram till att flerspråkighet kan räknas som meriterande vid rekrytering endast när arbetsuppgifterna specifikt kräver detta.

(MP) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att utreda hur Region Uppsala bättre kan ta till vara språkkunskaper hos medarbetarna i hälso- och sjukvården, vilket stöddes av (S) och (V). Detta avslogs av regionstyrelsen, (MP) reserverade sig mot beslutet. (SD) hade ett ändringsyrkande, vilket röstades ned. 

Region Uppsala ska fasa ut hyrpersonalen

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att ställa sig bakom SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioners) beslut från den 22 september 2023 om att rekommendera en kraftigt minskad användning av hyrbemanning i regionens verksamheter.

SKR:s rekommendation följdes även av ett beslut i Samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige (SVN) den 29 september 2023. SVN beslutade att rekommendera regionerna att stärka personalens arbetsmiljö, och att minska hyrbemanningen. Kostnaderna för hyrbemanning ska inte överstiga 2 procent av personalkostnaderna för hälso- och sjukvården i respektive region.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningar inom Region Uppsala har idag en inhyrning av personal där kostnaderna uppgår till 6,51 procent av personalkostnaderna. Målsättningen är nu att den siffran ska vara max 2,0 procent vid utgången av 2024.

Prognos om minus 317 miljoner kronor

Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 317 miljoner kronor, vid oktober månads utgång. Detta efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 707 miljoner kronor, annars skulle resultatet beräknas till minus 1 024 miljoner kronor. Prognosen är 467 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat, men 16 miljoner kronor bättre än prognosen föregående månad.

Förklaringen till det negativa balanskravsresultatet är den fortsatt höga inflationen som både påverkar det allmänna kostnadsläget och kostnader för pensioner. Stora utmaningar inom kompetensförsörjningen med fortsatt växande kostnader för inhyrd personal, och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt, är andra orsaker till den negativa prognosen.

Region Uppsala har under året inlett ett arbete med besparings- och effektiviseringsåtgärder, för att uppnå en långsiktig ekonomi i balans. Sammantaget uppgår behovet av kostnadsminskningar inom regionen de närmsta åren till en miljard kronor, vilket motsvarar knappt fem procent av Region Uppsalas kostnadsomslutning på 22 miljarder kronor.

(S) yrkade på en särskild anställningsprövning för personal inom Region Uppsala, i syfte att minska kostnader för administration. Denna anställningsprövning ska innebära att alla anställningar ovanför första linjens chef ska prövas av arbetsutskottet i den nämnd som har ansvaret för den berörda verksamheten. Detta stöddes av (V), (MP) medan (SD) avstod från att rösta, därmed vann (S) yrkande regionstyrelsens gillande. (M), (KD), (L) och (C) reserverade sig mot beslutet. 

Initiativ om att förhindra välfärdsbrottslighet bifölls

I oktober inkom Neil Ormerod (V), Salima Korshed (V) och Artemis Lurmarker (V) med ett initiativ om att regiondirektören skulle redovisa aktiviteterna som pågår för att upptäcka och förhindra kriminella aktörers intrång i hälso- och sjukvården, samt med en analys av om Region Uppsalas vårdcentraler har varit föremål för de kriminella gängens intresse.

Vid sitt möte biföll regionstyrelsen yrkandet. En funktion med olika kompetenser har inrättats på Regionkontoret under hösten 2023, dels för att skapa en bild av läget, men även för att utveckla en metod för det fortsatta arbetet. Funktionen leds från säkerhetsenheten. I funktionens uppdrag ingår att ta fram en lägesbild av hur situationen ser ut hos vårdcentralerna, detta ska rapporteras till regionstyrelsen under det första kvartalet 2024.

Av svaret framgår också att Region Uppsala deltar i Sveriges Kommuner och Regioners nätverk mot välfärdsbrottslighet, samt som enda region i det myndighetsövergripande projektet Municipal. Enligt tjänsteutlåtandet är det mest effektiva sättet att motverka välfärdsbrottslighet att tillse att oseriösa aktörer inte etablerar sig. För detta krävs även en stärkt samverkan med andra myndigheter och aktörer. Regionkontoret har också i uppdrag 2024 att leda ett länsövergripande arbete med kommunerna i länet kring detta.

Initiativ om anmälningsplikt avslogs

I juni inkom Hans Wennberg (MP) med ett initiativ till regionstyrelsen om att Region Uppsala borde skriva till regeringen, med en uppmaning att hälso- och sjukvården och dess medarbetare undantas från anmälningsplikt då de möter papperslösa barn och vuxna.

Av svaret framgår att utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande har förlängts och ska redovisas i ett slutbetänkande först i maj 2024. Regeringen har meddelat att såväl barn- som Europakonventionen kommer att beaktas i utredningen. Mot den bakgrunden avslogs initiativet med hänvisning till att Region Uppsala avvaktar resultatet från regeringens utredning.

(MP) och (V) reserverade sig mot beslutet. 

Länkar