Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 21 november

2023-11-21 Nyheter

Region Uppsala initierar upphandling av hyperhidrosvård

Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av hyperhidrosvård. Bakgrunden är att väntetiderna till behandling av hyperhidros, överdriven svettning, har ökat under flera år. För att kunna reducera vårdköerna avsätter man 4 miljoner kronor under 2024 till att upphandla behandlingar. I första hand är det patienter i Uppsala län som redan står i kö som kommer att behandlas.

(S), (V) och (MP) reserverade sig efter att först ha yrkat på att ärendet skulle återremitteras, därefter att det skulle avslås. De yrkade också på ett tillägg om att upphandlad vårdgivare förbinder sig att inte anställa personal som varit anställd av Region Uppsala under de senaste 12 månaderna. Detta avslogs.

Svar på initiativ om studielön också för undersköterskor

Mårten Fjällström (MP) hade väckt ett initiativärende där han föreslog att Region Uppsala ska utreda förutsättningarna för att möjliggöra studielön för undersköterskor som önskar vidareutbilda sig till specialistundersköterskor.

Region Uppsala möjliggör sedan 2023 studielön för undersköterskor som önskar vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Under 2023 fick Akademiska sjukhuset 2,4 miljoner kronor för denna insats, och Lasarettet i Enköping fick 0,2 miljoner kronor. Samma summor är planerade för 2024. Insatserna finansieras via statsbidrag. Utöver detta arbetar Akademiska sjukhuset med en kompetensmodell för kompetensutveckling av undersköterskor. Mot bakgrund av detta ansåg sjukhusstyrelsen att initiativet var besvarat.

Svar på initiativ om donation av bröstmjölk samt utlåning av utrustning

Jonathan Sanabria Othén (SD) hade väckt ett initiativärende där han föreslog en översyn av tillgången till utrustning, information om donation av bröstmjölk och ersättningar vid donation.

På intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska sjukhuset, finns det idag tillräckligt med donerad bröstmjölk men vid de tillfällen det uppstår en brist justeras gränsen för vilka barn som ska få donerad mjölk. Det saknas i dagsläget inte bröstpumpar till potentiella donatorer utan de som vill donera bröstmjölk får låna en pump för ändamålet. Information om donation av bröstmjölk finns på anslagstavlor på BB och muntlig information ges även vid det första återbesöket av PKU och hörseltest. Region Uppsala har en något lägre ersättning för donerad bröstmjölk än övriga regioner. Region Uppsala erbjuder ingen ersättning för resan till Akademiska sjukhuset.

Sjukhusstyrelsen ansåg därmed att initiativet var besvarat. (SD) reserverade sig.

Ekonomirapport för oktober

Akademiska sjukhuset väntas göra ett underskott på minus 970 miljoner kronor för 2023, vilket är 870 miljoner kronor sämre än budgeten. Det framgår av månadsrapporten för oktober, som redovisades för sjukhusstyrelsen. Underskottet orsakas bland annat av ökade kostnader för hyrpersonal och köpt vård samt ökad inflation. Vid sjukhuset pågår ett omfattande arbete med åtgärder för att minska årets underskott och minska kostnaderna inför 2024.

Lasarettet i Enköping lämnar en årsprognos på minus 40 miljoner kronor, vilket bland annat hänger samman med ökad produktion, ökade kostnader för hyrpersonal och ökad inflation.

Länkar