Regionstyrelsen lägger uppdrag om att minska underskottet

2023-10-24 Pressmeddelande

Vid regionstyrelsens behandling av Region Uppsalas delårsrapport (som når fullmäktige i november) fattades beslut om ett antal uppdrag, som tar sikte på den mycket besvärliga situation som Region Uppsala befinner sig i ekonomiskt.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Regionstyrelsen beslutade att respektive styrelse/nämnd som har förvaltningar med ett prognostiserat underskott 2023 och 2024 ska vidta möjliga åtgärder för att minska underskottet. Återrapportering ska ske vid ordinarie månadsrapportering/tertialrapportering.

Regiondirektören fick även ett uppdrag om att genomlysa administrationen inför budgetarbetet 2025.

Regionstyrelsen behandlade även ett annat ärende med koppling till en mer effektiv administration. Det handlar om slå samman förvaltningarna Resurscentrum och Regionkontoret till en gemensam förvaltning. Den nya förvaltningen, Region Uppsalas ledningskontor (RLK), antas finnas på plats från den 1 januari 2024. Beslutet om att skapa denna nya förvaltning ska dock tas av regionfullmäktige, här är planen att ärendet kommer upp i november.

I samband med att regionstyrelsen rekommenderade regionfullmäktige att ta detta beslut fick regiondirektören också i uppdrag att återkomma om hur ledningskontorets strategiska förmåga ska stärkas.

- Dagens beslut är nödvändiga. Inflationen och de värdesäkrade pensionskostnaderna gör regionens ekonomi hårt pressad. Vi måste fortsätta omställningen mot en mer effektiv förvaltning och få bort onödig administration. Sammanslagningen av Resurscentrum och Regionkontoret är ett exempel på det arbetet, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande. 

(S), (V) och (MP) yrkade på att regionstyrelsen skulle tillskriva regeringen med en begäran om tydliga förstärkningar av resurserna mot bakgrund av den tuffa ekonomiska situationen. Detta avslogs av regionstyrelsen vilket (S), (V) och (MP) reserverade sig mot. (S) lämnade även ett särskilt yttrande. 

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72