Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 27 oktober 2023

2023-10-27 Pressmeddelande

Ny detaljplan ska göra vårdcentrum i Enköping möjligt

Förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att ansöka om planbesked samt upprätta en ny detaljplan för fastigheten Munksundet 39:1 i Enköping. Detta till en kostnad om högst 1,5 miljoner kronor.

Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte, och bakom detta något byråkratiska beslut finns en fortsatt satsning på ett vårdcentrum i Enköping, liksom en fortsatt satsning på Lasarettet i Enköping.

Fastighet och service fick sommaren 2022 i uppdrag från Nära vård och hälsa att utreda möjligheten att inrymma ett framtida vårdcentrum på Region Uppsalas fastighet, där Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa bedriver sin verksamhet i Enköping. En volymstudie visade att det via en förtätning/nybyggnation på området finns potentiella förutsättningar att samlokalisera och utveckla vårdcentrum inne på lasarettsområdet. För att möjliggöra denna förtätning krävs dock en detaljplaneändring då fastighetens nuvarande detaljplan begränsar utbyggnadsplanerna.

Detta är bakgrunden till det beslut fastighets- och servicenämnden idag fattade. Ett vårdcentrum består dels av verksamheter som samlokaliseras kring en vårdcentral, dels av ett nätverksbaserat samarbete mellan kommunala och regionala aktörer inom ett geografiskt område. Verksamheter som exempelvis kan finnas vid ett vårdcentrum är närvårdsplatser, röntgen och jourverksamhet, samt vissa verksamheter som kommunerna ansvarar för - exempelvis särskilda boenden och korttidsplatser. Exakt vilka verksamheter som kommer att finnas i Enköping är under utredning.

Länkar