Uppsnabbat från regionstyrelsen den 24 oktober 2023

2023-10-24 Pressmeddelande

Region Uppsala inför organiserad prostatacancertestning

Organiserad prostatacancertestning (OPT) ska införas inom Region Uppsala, detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är att Socialstyrelsen våren 2018 gav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Regionalt Cancercentrum (RCC) i uppdrag att standardisera och effektivisera PSA-testning, genom införandet av OPT. PSA-testning är ett sätt att mäta cancermarkören prostataspecifikt antigen (PSA) genom ett enkelt blodprov. RCC Mellansveriges regionala cancerplan 2022 – 2024 har med införandet av OPT under perioden som en beslutad aktivitet.

Enligt ärendets handlingar pekar Socialstyrelsens hälsoekonomiska analys på att ett strukturerat testningserbjudande som OPT är till fördel för individen, hälso- och sjukvården och för samhället som helhet. OPT kommer på lång sikt att medföra kostnadsbesparingar för vården enligt Socialstyrelsens bedömning. Framför allt gäller det minskade kostnader för bromsande mediciner och palliativ vård vid spridd prostatacancer, men även minskade kostnader för icke organiserad testning.

Under uppstartsfasen (projektets första år) kommer endast 500 män att kallas, från två årsgrupper (60 och 64 år). Under OPT-projektets andra år skickas preliminärt 1 000 utskick ut till ett urval av män från fyra årskullar. Projektet ska därefter utvärderas för ställningstagande till fortsatt införande, med ett möjligt mål att alla män mellan 50–74 år kommer att få erbjudande om att testas.

Prognos om minus 333 miljoner kronor

Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 333 miljoner kronor vid september månads utgång. Detta efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 707 miljoner kronor, annars skulle resultatet beräknas till minus 1 040 miljoner kronor. Detta är exakt samma prognos som efter juli månad. Prognosen är 483 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat.

Förklaringen till det negativa balanskravsresultatet är den fortsatt höga inflationen, som påverkar både det allmänna kostnadsläget och kostnader för pensioner. Stora utmaningar inom kompetensförsörjningen med fortsatt höga kostnader för inhyrd personal, och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt, är andra orsaker till den negativa prognosen.

Region Uppsala har under våren 2023 inlett ett arbete med besparings- och effektiviseringsåtgärder för att uppnå en långsiktig ekonomi i balans. Sammantaget uppgår behovet av kostnadsminskningar inom regionen de närmsta åren till 1 miljard kronor, vilket motsvarar knappt fem procent av Region Uppsalas kostnadsomslutning på 22 miljarder kronor.

Region Uppsala upphandlar nytt journalsystem för tandvården

Region Uppsala initierar nu, efter beslut av regionstyrelsen, en upphandling av ett nytt journalsystem för tandvårdsverksamheten. Denna verksamhet bedrivs idag både inom Folktandvården och på käkkirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset.

Idag används ett journalsystem som ägs gemensamt av 12 folktandvårdsorganisationer. Men två av de ingående regionerna kommer att lämna samarbetet, vilket kan medföra ökade kostnader för Region Uppsala då färre parter ska dela på kostnaderna. Region Uppsala har också bedömt att det finns behov av ett nytt journalsystem för Region Uppsalas tandvårdsverksamhet. Därför fattades dagens beslut.

Det nya systemet ska, enligt handlingarna, kunna hantera högt ställda krav på patientsäkerhet och kontinuerliga behov av utveckling och anpassning utifrån myndighetskrav. Avtalsperioden kommer att bli på 10 år. Kostnaden beräknas till cirka 2,5 miljoner kronor per år för drift, och cirka 2,5 miljoner kronor per år för licenser.

Region Uppsala upphandlar vårdinsatser mot högt blodtryck

Regionstyrelsen beslutade också att initiera en upphandling om vårdinsatser mot hypertoni (högt blodtryck). Vårdinsatserna gäller både utredning och behandling.

Region Uppsala ska genomföra en hälsofrämjande insats som ska erbjudas cirka 10 000 personer med odiagnostiserad eller okontrollerad hypertoni. För att kunna genomföra denna insats på ett kostnadseffektivt sätt behöver delar av screening, utredning, behandling och uppföljning ske digitalt. Detta innebär att viss provtagning och monitorering behöver ske i hemmet.

Region Uppsala måste därför, enligt handlingarna, upphandla vårdinsatser som innefattar hela den digitala delen av insatsen. Upphandlingen kan omfatta insatsens alla delar, med undantag för bland annat medicinering. Arbetet finansieras genom en så kallad hälsoobligation på upp till 100 miljoner kronor, ett beslut som regionfullmäktige tog i juni i år.

(S), (V) och (MP) yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet. 

Region Uppsala antar logistikstrategi för hälso- och sjukvården

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en logistikstrategi för hälso- och sjukvården. Bakgrunden är, enligt handlingarna, att Region Uppsala varje dag bedriver en mycket omfattande verksamhet som tar hand om tusentals patienter. För att vården ska kunna bedrivas effektivt och med hög kvalitet är det av största vikt att materialförsörjningen fungerar utan störningar.

Att förstärka robustheten och utveckla logistikhanteringen är prioriterat i Region Uppsalas Regionplan och budget 2024 – 2026. Ett utvecklat logistiksystem spar också pengar, enligt initiala beräkningar skulle det kunna uppgå till cirka 80 miljoner kronor per år för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Vårdpersonal slipper exempelvis lägga tid på att söka efter material, och information om bland annat lagersaldon bidrar till ett bättre nyttjande av ekonomiska resurser.

Logistikstrategin anger en målbild och nio logistiska principer som är fokusområden för utveckling. Den utgår från Region Uppsalas policy för inköp, vilken anger att alla inköp ska göras via upphandlade avtal inom inköpssystemet. Bland de nio principerna finns sådant som Raka flöden, Säkerställd lagerhållning, Enhetliga processer och Fastställt sortiment.

(S) lämnade ett särskilt yttrande.

Initiativ om barnmorskeledd enhet besvarat

I maj 2023 inkom Hans Wennberg (MP) med ett initiativ till regionstyrelsen om att utreda möjligheterna till en etablering av en barnmorskeledd förlossningsenhet.

Av svaret framgår att Region Uppsalas Regionplan och Budget 2024 - 2026 innehåller skrivningar om att utreda möjligheten att erhålla en säker förlossningsvård på flera nivåer, exempelvis genom en barnmorskeledd normalförlossningsklinik och assisterad hemfödsel. Det finns även ett uppdrag till sjukhusstyrelsen – ”Under 2024 ska Region Uppsala starta ett arbete med fokus på trygg och säker förlossning och trygga familjer”. Här har ett förarbete påbörjats.

Då det redan finns ett påbörjat arbete så kommer inget ytterligare arbete att påbörjas, enligt svaret från regionstyrelsen.

Regionstyrelsen klubbade inspel till Trafikverkets långsiktiga planering

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen Region Uppsala synpunkter på Trafikverkets långsiktiga infrastrukturplanering 2026 – 2037.

Bakgrunden är att regeringen i juni 2023 gav Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2026 – 2037. Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikverket föra dialog med och hämta in synpunkter från regioner och andra berörda. Trafikverkets uppdrag ska redovisas senast den 15 januari 2024 till regeringskansliet.

Region Uppsala framhåller i sitt svar bland annat att arbetet med fyrspårsutbyggnaden mellan Uppsala central och länsgränsen mot Stockholm ska färdigställas, enligt gällande nationell plan och ingångna avtal. Det är enligt handlingarna av yttersta vikt att utbyggnaden fortsätter för att de investeringar som görs i Uppsala län ska få full effekt med ökad kapacitet i Ostkustbanestråket. Som vanligt kan svaret läsas i sin helhet i de handlingar som bifogas detta nyhetsbrev.

(MP) yrkade på en del ändringar, dels angående Arlanda (vilket stöddes av V) och dels angående stadsmiljöavtalen, vilket stöddes av (V) och (S). (MP), (S) och (V) reserverade sig mot beslutet. 

Länkar