Region Uppsala inleder Kraftsamling för sjukvården

2024-04-23 Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att omedelbart initiera utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte. Projektet ska ta fram konkreta förslag och reformer för att möta de tuffa utmaningarna inom Region Uppsalas vårdförvaltningar – och nå en ekonomi i balans. Projektet ska samordnas med det pågående projektet Helhetsgreppet, som tar sikte på kompetensbristen, under benämningen Kraftsamling för sjukvården.

Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande.

Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande.

Samtidigt beslutade regionstyrelsen att en politisk styrgrupp ska inrättas som leder Kraftsamling för sjukvården. Styrgruppen består av presidierna i regionstyrelsen, sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen (alltså ordföranden samt förste och andre vice ordföranden).

- Under flera år har sjukvården i Region Uppsala brottats med ökande underskott trots att insatser har gjorts. Det är uppenbart att vi måste tänka nytt och arbeta annorlunda. Därför behövs kraftsamlingen. Politiken tillsammans med medarbetare och andra aktörer ska ta fram konkreta och nödvändiga reformer för regionen, säger Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande. 

Bakgrunden till beslutet är att Region Uppsala står inför stora utmaningar. Ekonomin är i ett kraftigt försämrat läge, och regionen behöver säkra kompetensförsörjningen, hantera en hög personalomsättning och få ner andelen hyrsjuksköterskor. Därtill kommer en vårdskuld med långa väntetider som följd, samt en ökad konkurrens inom riks- och regionsjukvården.

Region Uppsalas årsredovisning visar att flera av verksamheterna inte har kunnat klara sin budget. Underskotten beror främst på kraftigt ökade kostnader för pensioner och stora prisökningar. De flesta av Sveriges regioner redovisar en liknande bild. Månadsrapporten för februari månad visade på en årsprognos på minus 1,4 miljarder kronor för år 2024 (innan nyttjande av resultatutjämningsreserv). Regionstyrelsen beslutade därför att regiondirektören omgående skulle initiera ett regionövergripande utvecklingsprojekt för att ta fram konkreta förslag till reformer för att klara utmaningarna och nå ekonomi i balans. Detta gäller även på längre sikt, då den demografiska utvecklingen med en allt större andel äldre ställer nya krav på hälso- och sjukvården. Nu slås alltså de pågående arbetena samman för en tydligare samordning.

- Vi står inför ett tufft ekonomiskt läge men jag är övertygad att det finns en enorm förändringspotential i vår organisation. Det är bara genom att samla våra krafter och fokusera på våra medarbetare som vi på sikt kan lyckas vända utvecklingen i vår region, säger Helena Proos (S), regionråd.

(M), (KD), (L) och (SD) yrkade på avslag, och reserverade sig mot beslutet. 

Kontakt

Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande: 073 – 066 43 19 Randi Graungaard, tf biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör: 072 – 227 83 86