Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 april

2024-04-24 Pressmeddelande

Region Uppsala bildar holdingbolag

I september 2023 beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala skulle bilda ett holdingbolag med en underkoncern. Förslaget är att AB Uppsalabuss placeras som holdingbolag och att det namnges Region Uppsala Holding AB.

Vid sitt möte godkände nu regionfullmäktige bolagsordning och ägardirektiv för Region Uppsala Holding AB. De godkände även ett aktieöverlåtelseavtal där Region Uppsala Holding AB förvärvar samtliga aktier i Gamla Uppsala buss AB och Upplands Lokaltrafik AB från Region Uppsala.

Syftet bakom dessa beslut, där även tidigare inaktiva bolag försvinner, är att uppnå en mer effektiv och tydlig ägarstruktur, minska administrativt arbete och uppnå vissa skattetekniska fördelar.

Ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Vid sitt möte godkände regionfullmäktige en ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, samt en ny fördelningsmodell för kommunalförbundets finansiering (som gäller från och med 2025).

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund där samtliga Sveriges 21 regioner är medlemmar. Verksamheten samordnar och utför ambulanstransport med flygplan, och är i drift dygnet runt. Beredskapsbaser finns i Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter. Enligt den nya fördelningsmodellen för finansiering är 70 procent rörlig fakturering baserat på antal flygtimmar. 30 procent är en beredskapsavgift, som räknas fram utifrån tidigare flygtimmar, folkmängd och geografisk yta.

För Region Uppsalas del ger den nya ekonomiska modellen en marginellt positiv effekt. Den nuvarande modellen innebär en kostnad för Region Uppsala på 7,1 miljoner kronor, medan den nya modellen ger en kostnad på 6,8 miljoner kronor.

Upphandling av IT-partner initieras

Region Uppsala initierar en upphandling av IT-partner för ”den hållbara och moderna arbetsplatsen”, detta efter beslut av regionfullmäktige.

En IT-partner förser Region Uppsala med sådant som datorer, mobiltelefoner och surfplattor. En leverantör ska även kunna rekommendera nya produkter och lösningar. Samt kunna ta hand om produkterna under hela deras livslängd på ett säkert och riktigt sätt. Detta innefattar att utrustningen även återanvänds eller återvinns på ett hållbart sätt när den inte längre behövs.

Nuvarande avtal löper ut den sista december 2024. Värdet för ramavtalet beräknas till ungefär 100 miljoner kronor per år, under fyra år.

Motion om språkkunskaper avslogs

I februari 2022 inkom Christer Olsson (SD) och Johan Andersson (SD) med en motion som bland annat föreslog att ett vårdanpassat svenskprov skulle tas fram och implementeras, och att ett godkänt sådant prov skulle krävas för anställning.

I svaret konstateras bland annat att regionstyrelsen i november 2023 beslutade att kunskaper i svenska språket ska tas i beaktande vid rekrytering, när det bedöms vara relevant för tjänsten. Samt att Region Uppsala under 2024 ska bygga upp ett regionövergripande stöd för utlandsutbildade. När en chef upptäcker att en medarbetare brister i språket ska detta fångas upp, och åtgärdas inom ramen för detta stöd.

Med anledning av dessa beslut så avslog regionfullmäktige motionen.

Forskningsbokslut godkändes

Vid sitt möte godkände regionfullmäktige Region Uppsalas Forskningsbokslut för år 2023.

Forskning är enligt Hälso- och sjukvårdslagen ett av regionernas kärnuppdrag. För Region Uppsala gäller detta i högsta grad, som region med ett universitetssjukhus. Region Uppsala samarbetar med Uppsala universitet i genomförandet av klinisk forskning av hög kvalitet.

Resultatet av Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningen i Sverige visar att Region Uppsala och Uppsala universitet fått högsta betyg inom två av tre områden som granskas av paneler bestående av internationella forskare.

Forskningsbokslutet kan läsas i sin helhet i de handlingar som medföljer detta utskick.

Kvalitetsbokslut godkändes

Vid sitt möte godkände regionfullmäktige även Kvalitetsbokslutet för hälso- och sjukvårdens verksamheter inom Region Uppsala 2023.

Kvalitetsbokslutet sammanfattar det kvalitetsarbete som har bedrivits under 2023 inom regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 13 procent

Vid sitt möte godkände regionfullmäktige Miljöredovisning 2023. Miljöredovisning 2023 följer upp miljömålen i program för miljö och hållbarhet 2023 – 2026. Av årets redovisning framgår bland annat att av 42 miljömål går 24 åt rätt håll, 11 går åt rätt håll men inte tillräckligt fort och 7 går åt fel håll. Region Uppsala har minskat de utsläpp av klimatpåverkande gaser som kan mätas med 13 procent år 2023, jämfört med år 2022.

Årsredovisning 2023 godkänd

Vid sitt möte godkände regionfullmäktige Årsredovisning 2023. Region Uppsala gjorde, som tidigare meddelats, ett nollresultat för år 2023. Detta dock först efter att 716 miljoner kronor använts från resultatutjämningsreserven (RUR).

Interpellationer och frågor besvarade

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämnen:

 • Färdigställandet av väg 288
 • Det demokratiska mandatet att tillskriva statsministern
 • Vikten av en trygg vårdcentral för samhällets mest utsatta
 • Hemförlossningar och barnmorskeledd enhet
 • Trafikguppen i kollektivtrafiken
 • Möjligheten för turister att köpa biljett till Arlanda
 • Sommarstängning av NÄVA-platser i Tierp
 • Vårdköer som kräver åtgärder
 • Trycket på närakuten
 • Om andelen av vårdens budget som går till nära vård
 • Om TBE i barnvaccinationsprogrammet

Därtill ställdes en fråga om vård till Ukrainafrivilliga.

Interpellationerna och svaren finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Länkar