Uppsnabbat från regionstyrelsen den 23 april

2024-04-23 Pressmeddelande

Politisk styrgrupp inrättas för Kompletterande sjukhusbyggnader

Regionstyrelsen beslutade i december 2022 att en förstudie för kompletterande sjukhusbyggnader ska genomföras. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut som säkerställer Region Uppsalas framtida lokalbehov. Det handlar om både bassjukvård för Uppsala läns invånare och specialiserad och högspecialiserad vård för patienter inom och utom länsgränserna.

Förstudien ska beakta det pågående omställningsarbetet inom Region Uppsala (Effektiv och nära vård), med nya arbetssätt och en ökande digitalisering av vården. Även frågor kring den nationella högspecialiserade vården (NHV) ska in i förstudien, då Region Uppsala ingår i sjukvårdsregionen Mellansverige och hela sjukvårdsregionens tillgång till högspecialiserad vård måste beaktas.

Vid dagens möte beslöt regionstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp för att leda arbetet med projektet Kompletterande sjukhusbyggnader. Den politiska styrgruppen är parlamentariskt tillsatt med en ledamot från varje parti som finns representerat i regionfullmäktige. Unn Harsem (C) utses till ordförande för styrgruppen.

(M), (KD) och (L) yrkade på avslag. 

Prognos på minus 1,4 miljarder kronor

Region Uppsalas prognostiserade balanskravsresultat uppgår till cirka minus 1,4 miljarder kronor vid mars månads utgång. Detta är oförändrat sedan månaden innan. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 500 miljoner kronor blir årets balanskravsresultat minus 889 miljoner kronor. Detta är 889 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat.

Inflationen har en fortsatt påverkan på regionens kostnadsläge och kostnader för pensioner. Motsvarande ökning finns inte i skatteintäkter och generella statsbidrag. Samtidigt har en ny pensionsprognos kommit som påverkar det ekonomiska resultatet negativt. Riks- och regionsjukvården beräknas gå med underskott. Det är fortsatt höga kostnader för inhyrd personal, även om en positiv trend kan skönjas för årets första kvartal. Akademiska sjukhusets effektiviseringsåtgärder kommer inte heller att nå full effekt för året, vilket även det bidrar till det negativa balanskravsresultatet.

Riktlinje mot korruption fastställd

Vid sitt möte fastställde regionstyrelsen en riktlinje mot korruption.

Den framtagna riktlinjen beskriver de övergripande principer som styr Region Uppsalas arbete mot korruption. Bland annat beskrivs grunderna för Region Uppsalas förebyggande arbete, med målet att Region Uppsalas medarbetare ska kunna identifiera korruption och att arbetet ska vara riskbaserat. Riktlinjen lyfter också på översiktlig nivå hur misstänkt korruption ska hanteras, vem som ansvarar för vad och hur arbetet ska följas upp.

Riktlinjen kommer också att kompletteras med en regionövergripande rutin mot korruption, som bryter ner de övergripande riktlinjerna i ett konkret arbetssätt. Den nya riktlinjen ersätter ett regeldokument från 2015.

Strategi för arbete med nationella minoriteter antagen

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en strategi för arbete med nationella minoriteter.

Nationella minoriteter har en lagstadgad rätt att bli informerade om sina rättigheter och att få sitt minoritetsspråk och sin kultur skyddad och främjad. Region Uppsala har därför tagit fram denna Strategi för Region Uppsalas arbete med nationella minoriteter.

Strategin anger på en övergripande nivå inriktning och principer för hur Region Uppsala ska arbeta med nationella minoriteters rättigheter. Här ingår att främja möjligheten att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, samt att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Strategi för samverkan antagen

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en strategi för samverkan inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Strategin är treårig och har tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län. Den ersätter den förra strategin som gällde till och med 2023.

Strategin har tre huvudsakliga syften. Den ska stärka det gemensamma ansvarstagandet för att upprätthålla goda relationer och tillit inom länet – skapa en samverkanskultur. Den ska öka kunskapen om samverkanssystemets funktion och organisation. Och den ska slutligen ge inriktning och styra framtagande av samverkansplaner och aktivitetslistor.

Strategi för minskad antibiotikaresistens antagen

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en strategi för att minska vårdrelaterade infektioner och för minskad antibiotikaresistens. Region Uppsala har en politiskt beslutad nollvision för undvikbara vårdskador. Arbetet med att förhindra vårdrelaterade infektioner och minska uppkomst och spridning av resistenta bakterier är en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna, såväl nationellt som internationellt.

Strategin anger styrande principer för arbetet och utgår från nationell vägledning för vårdhygieniskt arbete och Stramas och Infektionsläkarföreningens 10-punktsprogram mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg. Strama – Samverkan mot antibiotikaresistens - arbetar för en klok användning av antibiotika, så att man även i framtiden ska kunna använda antibiotika som ett effektivt läkemedel.

Revisorer får svar om arbetet med personer med multipla sjukdomar

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av Region Uppsalas arbete med personer med multipla sjukdomar, som har behov av insatser från många verksamheter och huvudmän. Syftet med granskningen var att bedöma om Region Uppsala har en effektiv och patientnära vårdprocess för dessa patienter. De nämnder som granskats är regionstyrelsen, sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att vården av personer med multipla sjukdomar till viss del är effektiv och ändamålsenlig. Revisorerna lämnar dock ett par rekommendationer. Bland annat att  säkerställa att det finns förutsättningar för Region Uppsalas kunskapsstyrningsorganisation att arbeta med lokala riktlinjer, som omfattar personer med två eller fler sjukdomar.

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen svaret till revisorerna. Av svaret framgår bland annat att regionstyrelsen håller med om att detta är ett angeläget område, och hänvisar till det arbete som görs inom kunskapsstyrningsorganisationen. Inom det lokala systemet för kunskapsstyrning har det varit prioriterat att starta upp grupperingar som har fokus på patienter med multipla sjukdomar. Som vanligt kan svaret läsas i sin helhet i de handlingar som medföljer detta utskick.

Länkar