Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 19 april

2024-04-19 Nyheter

Förstudie inleds för ny ambulansstation i Gränby

En förstudie om att bygga en ny ambulansstation i Gränby ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen. 

Sjukhusstyrelsen tillstyrker också att fastighets- och servicenämnden beslutar att arbete med detaljplan och markanvisningsavtal genomförs parallellt med förstudien. Beslutet fattas under förutsättning att investeringen i en ny ambulansstation i Gränby finns med i den regionplan och budget för 2025-2027 som regionfullmäktige kommer att besluta om i juni.

En ambulansstation i Gränbyområdet väntas kunna korta insatstiderna, både till de östra stadsdelarna av Uppsala och till den omgivande landsbygden.

(M), (L), (KD) och (SD) ställde sig bakom att förstudien genomförs men reserverade sig mot den andra beslutspunkten.

Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska

Efter mars månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset kvar på minus 962 miljoner kronor, samma som föregående månad. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 40 miljoner kronor.

Arbetet med personer med multipla sjukdomar granskat

Region Uppsalas revisorer har granskat regionens arbete med personer med multipla sjukdomar som behöver insatser från många verksamheter och huvudmän. Syftet var att bedöma om Region Uppsala har en effektiv och patientnära vårdprocess för gruppen.

Revisorernas bedömning är att vården av personer med multipla sjukdomar till viss del är effektiv och ändamålsenlig. De har också lämnat en rad rekommendationer till sjukhusstyrelsen. Sjukhusstyrelsen skriver i sitt svar att rapporten visar på förbättringsområden och kan ge god vägledning för det fortsatta arbetet.

Proktologi ska upphandlas

Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av protologi. Behovet bedöms uppgå till 600 besök och 125 operationer, till en kostnad av 3,5 miljoner kronor per år. Om behov finns och finansiering kan säkras för 2025 och framåt finns möjlighet att förlänga avtalet.

Neuropsykiatriska utredningar ska upphandlas

Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av neuropsykiatriska utredningar till barn- och ungdomspsykiatrin i syfte att korta väntetiderna. Behovet bedöms uppgå till 100 utredningar under 2024, till en kostnad av cirka 4 miljoner kronor. Om behov finns och finansiering säkras för 2025 och framåt finns möjlighet att förlänga avtalet.

Länkar