Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 26 april

2024-04-26 Pressmeddelande

Plan för utveckling av kollektivtrafiken i Uppsala stad skickas på remiss

Hur ska kollektivtrafiken i Uppsala stad utvecklas fram till år 2050? Region Uppsala har nu tagit fram en plan för detta.

I planen pekas ut tre huvudsakliga inriktningar för kollektivtrafiken i Uppsala, att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och effektiv, bidra till ökad social hållbarhet och

bidra till hållbar stadsutveckling i Uppsala. Principerna för att trafikplaneringen är att Region Uppsala ska sträva efter att skapa ett enkelt och lättförståeligt linjenät, säkerställa samordning med stadsutveckling samt utreda möjligheten till en mer flerkärnig linjenätstruktur där flera knutpunkter kan avlasta Uppsala C och hårt belastade gator centralt i Uppsala.

I planen föreslås att kollektivtrafiksystemet ska bestå i huvudsak av fyra delar: stads- och regionbusstrafik, kapacitetsstark kollektivtrafik och tågtrafik. Det kan också bli aktuellt att införa anropsstyrd trafik med förarlösa fordon på sikt.

Nu ska planen skickas ut på remiss, för att samla in synpunkter från bland annat länets kommuner, representanter för näringslivet och andra aktörer som berörs av planen. Remisstiden är från den 6 maj till den 30 september. Efter remissperioden kommer ett slutligt förslag att tas fram, för beslut i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden hösten 2024.

 Trafik och samhälle följer budget

Trafik och samhälle lämnar en årsprognos som är lika med budget. Det framgår av månadsrapporten för mars. Under januari och februari låg resandet på en högre nivå jämfört med motsvarande månader 2023. Under mars minskade resandet och låg lägre än föregående år. Detta hänger samman med att påsken inföll under månaden. Under helgdagar är resandet lägre.