6 av 10 har ett stort förtroende för hälso- och sjukvården

2024-02-29 Pressmeddelande

62 procent av befolkningen i Uppsala län har ett stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården (rikets snitt 61 procent). Det är samma resultat som föregående år. Detta är ett av resultaten i Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) Hälso- och sjukvårdsbarometer, som presenteras idag.

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt i Sverige mellan år 2020 och 2021, något som enligt en tolkning kan kopplas till coronapandemin. Därefter föll förtroendet tillbaka till mer ”normala” siffror, enligt denna tolkning. Förtroendet för sjukhusen i årets undersökning är marginellt högre i Uppsala län (72 procent har ett stort eller mycket stort förtroende), jämfört med rikets snitt (70 procent).

85 procent av Uppsala läns befolkning anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Den äldre befolkningen anser detta i högre grad än de yngre. De med ett gott hälsotillstånd anser också i högre grad att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver (88 procent). Det kan jämföras med de med ett sämre hälsotillstånd, där endast 59 procent anser det.

60 procent av invånarna i länet anser att väntetiderna till hälso- och vårdcentral är rimliga. En lägre andel av invånarna anser att väntetider till sjukhus är rimliga (44 procent). Resultatet skiljer sig mellan åldersgrupper, och andel instämmande ökar med stigande ålder.

60 procent av invånarna i länet uppfattar att vården ges på lika villkor, uppfattningen skiljer sig dock åt mellan män och kvinnor. 66 procent av männen uppfattar att vården ges på lika villkor, men endast 55 procent av kvinnorna.

Merparten av länets invånare, 78 procent, instämmer i att det är positivt att läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor med sin patient.

Fakta Hälso- och sjukvårdsbarometern 2023

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Den nu aktuella undersökningen genomfördes under två perioder år 2023 genom en mix av webbenkät och telefonintervjuer. I Uppsala län svarade 1 450 invånare, från 18 år och uppåt.

Datainsamlingen för 2023 års undersökning har genomförts i två omgångar; 4 april - 3 juni samt 26 september – 25 november. Sammanlagt har 54 578 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten.

Hälso- och sjukvårdsbarometern finns att läsa i sin helhet med samtliga resultat på SKR:s webbplats, se länk nedan i pressmeddelandet. 

Länkar

Kontakt

Evelina Nilsson, hälsoekonom Region Uppsala: 072 – 209 90 85