Primärvården i Uppsala län får något bättre betyg än rikets snitt

2024-02-14 Pressmeddelande

82,5 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt vårdbesök inom primärvården i Uppsala län. Uppsala län ligger nu något över rikets snitt inom samtliga dimensioner, och har också förbättrat sig något inom samtliga dimensioner sedan senast undersökningen genomfördes. Det visar en stor enkätundersökning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som presenteras idag.

Undersökningen har genomförts i hela Sverige på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 3 842 personer i Uppsala län (en svarsfrekvens på 42,2 procent), som har besökt Region Uppsalas primärvård i offentlig och privat regi, har svarat på en enkät om vad de tyckte om sitt sjuksköterske- eller läkarbesök. Frågorna handlar om hur patienter upplever bemötande, behandling, tillgänglighet och andra aspekter av hälso- och sjukvården. 

Inom samtliga frågeområden har Uppsala län resultat som ligger något över rikets snitt. Bland annat får personalen högt betyg när det gäller respekt och bemötande, där 87,3 procent (rikets snitt: 86 procent) av patienterna har haft en positiv eller mycket positiv upplevelse. 82 procent är positiva eller mycket positiva när det gäller delaktighet och involvering (rikets snitt: 80,4 procent). Vad gäller tillgängligheten är 83,3 procent av patienterna nöjda (rikets snitt 82,4 procent). Helhetsintrycket av vårdbesöket visar att 82,5 procent är positiva eller mycket positiva. Genomsnittet för riket ligger på 81 procent.

Männen är något nöjdare med sitt besök än kvinnorna, och äldre är mer nöjda än yngre. Detta ligger i linje med hur det brukar vara. Regionen har förbättrat sina resultat inom samtliga dimensioner sedan den senaste mätningen, som genomfördes 2021.

Fler patienter än vid 2021 års mätning uppger att läkare diskuterat kring bruk av alkohol och tobak, samt kring deras matvanor och motionsvanor.  35,9 procent av patienterna uppger exempelvis att läkaren samtalat om alkoholbruk (2021: 30,6 procent). När det gäller motionsvanor uppger 46,9 procent att läkaren tagit upp diskussionen (2021: 45,7 procent). Jämfört med riket så ligger Region Uppsala i snitt 5 procentenheter över i dessa sammanhang. För samtliga siffror hänvisas till SKR, länk nedan.  

Urvalet är baserat på ett slumpmässigt urval av de personer som besökte en vårdcentral inom Uppsala län under september månad 2023.

Ta del av alla resultaten på www.patientenkat.se

Se även länken till SKR:s nyhet.

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av primärvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Länkar

Kontakt

Lise Llerena, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala: 018 - 617 33 23