Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 28 februari

2024-02-28 Pressmeddelande

Region Uppsala ska utreda om lokalvård kan utföras i egen regi

Fastighet och service ska ta fram ett underlag inför ett beslut om framtidens lokalvård ska upphandlas, eller skötas i egen regi. Utredningen ska återrapporteras på fastighet- och servicenämndens sammanträde i juni 2024. Detta beslutade nämnden vid sitt möte.

Lokalvård är en upphandlad tjänst som omsätter cirka 150 miljoner kronor årligen inom Region Uppsala, och utförs i alla egenägda lokaler men även i vissa inhyrda. Nuvarande avtal går ut den 30 juni 2025, med möjlighet till förlängning i ett år. En upphandling bör, enligt ärendets handlingar, sättas i gång sommaren 2024. Men inför denna eventuella upphandling vill nu alltså Fastighet och service först låta utreda om det finns positiva effekter med att i stället ta hem lokalvården i egen regi.

Till exempel kan samordning och gemensamt nyttjande av resurser ge synergieffekter mellan lokalvård och annan verksamhetsnära (vårdnära) service som utförs i egen regi. Även inom arbetsledning och administration kan resurserna användas gemensamt mellan olika servicetjänster.

Inom framför allt Akademiska sjukhusets område sker många verksamhetsflyttar och ändringar i rumsfunktioner, då sjukhusområdet är trångt i förhållande till verksamheten och pågående arbeten. Där har leverantörer av lokalvård krav på att få besked om förändringar lång tid i förväg. Med lokalvård i egen regi kan Region Uppsala hantera detta snabbare, och utan extra betalning som kan bli fallet med en upphandlad leverantör.

Därför fattade fastighet- och servicenämnden detta beslut om att göra en utredning som kan ta fram konsekvenser av att utföra lokalvård helt eller delvis i egen regi, jämfört med att upphandla från extern leverantör enligt den nuvarande modellen.

(M) och (L) reserverade sig mot beslutet. (L) yrkade på att man borde undersöka om liknande synergier kunde uppnås med bibehållan modell (upphandling), vilket nämnden röstade ner. (M), (L) och (SD) reserverade sig mot detta. 

Mer pengar för ombyggnation av laboratorium

Investeringsprojektet Ombyggnation av laboratorium för datortomografi (DT) tilldelas ytterligare lite drygt 2 miljoner kronor, och får därmed uppgå till högst 12 miljoner kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Ombyggnationen behövs som en del i ett nationellt forskningsprojekt, som är den mest omfattande studien kring hjärt- och lungsjukdomar som hittills genomförts i världen. Skiktröntgen, datortomografi, är en metod som används i studien.

Mer pengar till lokal för sterilteknik vid Lasarettet i Enköping

Investeringsprojektet Lokal för steriltekniska enheten vid Lasarettet i Enköping tilldelas ytterligare 5 miljoner kronor. Den totala investeringsutgiften för projektet får därmed uppgå till högst 23,3 miljoner kronor. Detta beslutade fastighet- och servicenämnden vid sitt möte.

Steriltekniska enheten har i dag för små lokaler. I väntan på en eventuell nybyggnation för en långsiktig lösning måste akuta problem åtgärdas. Det behövs plats för nya autoklaver, en slags tryckkokare som steriliserar gods, samt förrådsyta.

Bakgrunden till att detta projekt behöver mer pengar är dels en programändring, som innefattar installationer av el och ventilation. Dels att själva arbetet skjutits fram och därmed drabbats av den prisutveckling som varit under tiden. Arbetet tänks nu genomföras sommaren 2024.

16,8 miljoner kronor satsas på bättre brandsäkerhet

Brandsäkerhetsåtgärder för plan 7 och 8 inom byggnad 1157 (vilket motsvarar ingång 95/96) ska gå vidare till genomförandefas. Den totala investeringsutgiften för programarbete och genomförande får uppgå till högst 16,8 miljoner kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden.

Behov av förbättringar finns sedan länge. Enligt ärendets handlingar finns det också en risk för föreläggande från Uppsala brandförsvar, då det gått förhållandevis många år sedan Region Uppsalas handlingsplan för uppdatering av brandskyddet togs fram.

Länkar