Uppsnabbat från regionfullmäktige 14 februari

2024-02-14 Nyheter

Nya ordförande utsedda i politiska styrelser och nämnder

I januari meddelade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet sin avsikt att bilda en ny politisk majoritet i Region Uppsala. Grunden är ett samarbetsavtal om vad man är överens om att göra i regionen under mandatperioden. Den nya majoriteten har 55 mandat av regionfullmäktiges totala 101 mandat.

Vid regionfullmäktiges sammanträde genomfördes val till bland annat uppdragen som ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande i flera styrelser nämnder för att spegla det nya majoritetsförhållandet.

Följande val gjordes:

Regionstyrelsen
Ordförande: Helena Proos (S), 1:e vice ordförande Unn Harsem (C), 2:e vice ordförande Emilie Orring (M)

Krisledningsnämnden
Ordförande: Helena Proos (S), 1:e vice ordförande Unn Harsem (C), 2:e vice ordförande Emilie Orring (M)

Fastighet- och servicenämnden
Ordförande: Ann-Kristin Hilli (V), 1:e vice ordförande Patrik Bergman (S), 2:e vice ordförande Cecilia Hamenius (KD)

Kulturnämnden
1:e vice ordförande: Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), 2:e vice ordförande Solange Lahtinen (KD). Ordförande sedan tidigare är Helene Zeland Bodin (C).

Regionala utvecklingsnämnden
1:e vice ordförande Maria Fregidou Malama (V), 2:e vice ordförande Klas Bergström. Ordförande sedan tidigare är Unn Harsem (C).

Sjukhusstyrelsen: Ordförande: Neil Ormerod (V), 1:e vice ordförande Ida Harju Håkansson (S), 2:e vice ordförande Malin Sjöberg Högrell (L)

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Ordförande: Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande Joel Gohari Moghadam (S), 2:e vice ordförande: Cecilia Linder (M)

Vårdstyrelsen
Ordförande: Vivianne Macdisi (S), 1:e vice ordförande Annika Krispinsson (C), 2:e vice ordförande: Björn-Owe Björk (KD)

Patientnämnden valdes om i dess helhet. Följande valdes: Ordförande Hans Wennberg (MP), 1:e vice ordförande Annica Öberg (S), 2:e vice ordförande Janine Bichara (L), Cecilia Viklund (V), Kerstin Troedsson (C), Yvonne Bromée (M), Veronica Mattsson (SD). Dessutom valdes 5 ersättare.

Varuförsörjningsnämnden
Ordförande: Helena Proos (S), ersättare Jonathan Sanabria Othén (SD)

Kostnämnden
Ledamöter: Håkan Collin (S), Helene Zeland Bodin (C), Björn-Owe Björk (KD) samt tre ersättare.

Revisorer
Ordförande: Cecilia Forss (M), 1:e vice ordförande Anders Toll (S)

Nomineringar gjordes också till presidierna för Gamla Uppsala Buss AB, Uppsala länstrafik AB och AB Prebus, AB Uppsalabuss och Upplands Lokaltrafik AB, där Johan Sundman (S) nominerades till ordförande.

Salima Korshed (V) valdes till regionråd.


Ekonomisk långtidsprognos för Region Uppsala 2024-2033

Regionfullmäktige behandlade ett ärende om ekonomisk långtidsprognos för Region Uppsala 2024-2033.

Enligt prognosen står Region Uppsala inför betydande ekonomiska utmaningar under de kommande åren. Slutsatsen är att om inga åtgärder vidtas och kostnadsutvecklingen fortsätter på samma sätt som idag kommer ett ekonomiskt underskott att uppstå som stiger årligen för att uppgå till minus 1 miljard kronor år 2033. Resultatet i långtidsprognosen ligger i linje med tidigare prognoser. För att nå en ekonomi i balans krävs en kombination av flera av följande åtgärder:

•    antalet anställda måste hållas på en stabil nivå 
•    ökat ekonomiskt ansvarstagande
•    hållbar nettokostnadsutveckling 
•    utveckling mot effektiv och nära vård
•    hållbara investeringsnivåer
•    öka produktionen
•    öka tillgängligheten och hålla hög marknadsandel på riks- och regionvård.

Regionfullmäktige beslutade att lägga informationen om långtidsprognosen till handlingarna.

Sammanträdestider 2024-2026 för regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutade om sammanträdestider. Sammanträden kommer att hållas följande datum:

2024: 14 februari, 24 april, 18-19 juni, 25 september, 20 november
2025: 12 februari, 23 april, 10-11 juni, 24 september, 26 november
2026: 11 februari, 22 april, 9-10 juni, 21 oktober, 25 november, 16 december

Motion om internationellt kontor besvarad

Mårten Fjällström (MP) föreslog i en motion att Region Uppsala bör inrätta ett så kallat International Office som ska arbeta med stödjande insatser för att underlätta för personer med utländsk utbildning i olika yrken där det krävs svensk legitimation. International Office finns idag i Region Östergötland och Region Skåne.

Regionfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till att det redan pågår en utredning om International Office i Region Uppsala och att funktionen kommer att skapas under 2024.

Avslag på motion om Regional kulturarvsfond

Veronica Mattsson (SD) föreslog i en motion att Region Uppsala ska starta en kulturarvsfond för att bevara den regionala kulturhistoriska förankringen för regionens medborgare. Syftet med fonden skulle vara att skapa sammanhang och delaktighet och att bidra till identitetsskapande i samhället, genom närmare kontakt med och starkare band till det som utmärkt tidigare generationer. Enligt förslaget skulle en utredning tillsättas med uppdrag att ta fram ett förslag till hur en kulturarvsfond kan se ut för slutligt ställningstagande i fullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. (SD), (M), (L) och (KD) reserverade sig mot beslutet.

Länkar