Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 26 februari

2024-02-26 Nyheter

Utbyggnad av förlossningsavdelningen planeras

Region Uppsala planerar att bygga ut förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Utbyggnaden är tänkt att ske genom att fler förlossningssalar och stödfunktioner byggs på planet ovanför den befintliga förlossningsavdelningen. 

Sjukhusstyrelsen beslutade att tillstyrka att ett programarbete startar till en beräknad kostnad av 1,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas uppgå till 25 miljoner kronor.

Fastighets- och servicenämnden fattar beslut om genomförande av programarbetet vid sitt kommande sammanträde. 


Svar på granskning av arbete med psykiatrisk vård

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av arbetet med psykiatrisk vård av barn och unga vuxna. Syftet med granskningen var att bedöma om Region Uppsala säkerställer att barn och unga vuxna inte tappas bort när ansvaret övergår mellan olika aktörer inom den psykiatriska specialistvården. Det har i granskningen inte framkommit något som tyder på att patienter tappas bort, men man har hittat vissa brister och lämnar flera rekommendationer. I svaret skriver sjukhusstyrelsen att man delar revisionens bedömning, och redogör samtidigt för det förbättringsarbete som pågår.


Upphandling av koloskopier

Sjukhusstyrelsen beslutade att påbörja en upphandling av koloskopier. Upphandlingen görs mot bakgrund av att den nuvarande kapaciteten inte motsvarar behovet för patientgruppen. En upphandling bedöms vara nödvändig för att upprätthålla patientsäkerheten. Koloskopierna beräknas kosta 2,5 miljoner kronor för ett år, motsvarande cirka 300-350 skopier. Avropet begränsas till ett år. (M), (L), (KD) och (SD) reserverade sig mot begränsningen om ett år.

Länkar