Region Uppsala gör ett nollresultat för år 2023

2024-01-30 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer att göra ett balanskravsresultat på plus minus noll kronor för år 2023. För att nå detta nollresultat använder Region Uppsala 716 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven (RUR), pengar som sparats från tidigare år. Resultatet är 150 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Tack vare att vi sparat i ladorna under de goda åren finns det en ekonomisk krockkudde som gör att vi kunnat hantera inflationschocken. Vi har jobbat på flera fronter för att få ned kostnader, inte minst inom hyrpersonal, samtidigt som vi säkerställer en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Det går inte att med säkerhet veta att den värsta kostnadschocken är över, därför är det väldigt viktigt vi fortsätter med samma ekonomiska ansvarstagande som nu, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Region Uppsala redovisar alltså ett preliminärt resultat efter balanskravsjusteringar på minus 716 miljoner kronor. Efter användning av medel från resultatutjämningsreserven (RUR) hamnar resultatet på plus minus noll kronor för 2023. Resultatet är 150 miljoner kronor sämre än budgeterat. Underskottet förklaras främst av den höga inflationen och dess effekt på regionens pensionskostnader. Pensionskostnaderna har ökat med cirka 1,2 miljarder kronor från 2022 till 2023.

Den höga inflationen har också medfört ökade kostnader inom olika områden som köpt vård, läkemedel, sjukvårdstjänster och förbrukningsmaterial. Detta tillsammans med stora utmaningar inom kompetensförsörjningen, fortsatt höga kostnader för hyrpersonal och ej genomförda effektiviseringsåtgärder inom hälso- och sjukvården tynger också resultatet. Resultatet påverkas positivt av att utfallet för skatteintäkter och generella statsbidrag är högre än budgeterat, samt att finansnettot lämnar ett överskott mot budget som beror på orealiserade värdestegringar på värdepapper. 

Akademiska sjukhuset gör ett resultat på minus 961 miljoner kronor, vilket är 861 miljoner kronor sämre än budget. Det beror främst på ökade kostnader bland annat för hyrpersonal, material samt för köpt vård. Lasarettet i Enköping gör ett resultat på minus 34 miljoner kronor, det beror främst på höga personalkostnader. Nära vård och hälsa gör ett resultat på minus 29 miljoner kronor, det beror bland annat på ett stort beroende av hyrpersonal, medan Folktandvården gör ett nollresultat.

Trafik och samhälle gör ett plusresultat på 49 miljoner kronor, orsaken är ökande biljettintäkter och lägre kostnader för trafik, då all planerad trafik inte har genomförts. Kulturnämnden gör ett negativt resultat på 7 miljoner kronor, med ökade kostnader vid Wiks slott.

Plusresultat gör bland annat regionstyrelsen, vårdstyrelsen och fastighets- och servicenämnden. Regionen har en fortsatt låg skuldsättning och placeringarna till främst pensioner har ökat under året. Det ekonomiska läget i Region Uppsala 2024 är fortsatt mycket ansträngt. Det effektiviseringsarbete som pågår behöver ge stora effekter för att regionen 2025 ska komma i en bättre ekonomisk balans.

Årsredovisningen i sin helhet kommer att redovisas för regionstyrelsen i mars 2024.

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72 Eva Olin, Biträdande regiondirektör och ekonomidirektör Region Uppsala: 072 – 008 19 60