Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni

2024-06-19 Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes

Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027.

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”.

För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. 

Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet är att förbättra och utveckla arbetsmiljön för medarbetare och chefer i vården. 

Utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte ska driva arbetet framåt med både ekonomiska besparingar och effektivare arbetssätt. Projektet ska följa redan pågående insatser, ha fokus på att ta fram nya arbetssätt och utveckla metoder i verksamheterna så att kärnuppdragen kan klaras trots begränsningar i ekonomin.

För 2025 budgeterar Region Uppsala ett resultat på plus 165 miljoner kronor, och därmed görs ett tillfälligt avsteg från resultatmålet på två procent. Budgeten innehåller besparingsåtgärder, men också åtgärder och satsningar för att stärka tillgängligheten. 

Nettokostnaden för regionens verksamhet 2025 budgeteras till 15,8 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, 12,8 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafik och samhällsutveckling är 1,4 miljarder kronor. Till kulturområdet anslås 139 miljoner kronor. 

Priset på en 30-dagars periodbiljett höjs till 1 100 kronor. Ordinarie pris för enkelbiljetten lämnas oförändrad på 39 kr. Övriga priser kommer att beslutas av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Flera patient- och egenavgifter höjs 2025, liksom beloppsgränserna för högkostnadsskydd. Bland annat gäller det egenavgiften för sjukresor, som höjs till 140 kronor och högkostnadsskyddet för sjukresor, som höjs till 1960 kronor.

Avgifterna för ambulanstransport justeras så att patienter som använder ambulanstransport till akutmottagning endast betalar avgift för akutbesöket på 500 kronor. Om behandling sker på plats och ingen transport sker vidare till sjukhus betalar patienten en avgift på 500 kronor.

Regionfullmäktige beslutade att skattesatsen blir oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

(M), (KD), (L) och (SD) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

Tertialrapport januari-april godkänd

Regionfullmäktige godkände tertialrapporten för perioden januari – april 2024. Av rapporten framgår att Region Uppsala prognostiserar ett negativt balanskravsresultat för 2024. Efter att ha använt den så kallade resultatutjämningsreserven, medel som flyttats över från tidigare överskott, pekar prognosen mot ett balanskravsresultat på minus 1, 033 miljarder kronor, vilket ska jämföras med ett budgeterat nollresultat.

Prognosförsämringen ligger främst inom sjukhusstyrelsens verksamhet och beror på höga kostnadsnivåer och att åtgärder för att minska kostnaderna har tagit längre tid att genomföra än planerat. Kostnaden för inhyrd personal har minskat kraftigt jämfört med samma period 2023.

Policy för barnens rättigheter uppdaterad

Regionfullmäktige fastställde Policy för barnets rättigheter. Policyn antogs från början av landstingsfullmäktige år 2000 och har sedan dess reviderats flera gånger. Den nya versionen tar hänsyn till att FN:s barnkonvention om barnets rättigheter har blivit svensk lag. Barnets rätt till skydd har också stärkts genom det nya barnfridsbrottet som infördes år 2021, Arbetet med Agenda 2030 har också bidragit till nya arbetssätt för att inkludera unga i beslutsprocesser.

(SD) lämnade ett tilläggsyrkande. Detta avslogs.

Interpellation besvarad

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämne:

  • Normalförlossningsenhet på Akademiska som hotas på grund av beslut om hemförlossning


Interpellationen och svaret finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Länkar