Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 24 juni

2024-06-24 Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska

Efter maj månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är exakt samma prognos som föregående månad.

Lasarettet i Enköping har en årsprognos på minus 30 miljoner kronor, även det är oförändrat sedan föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en årsprognos på plus 24 miljoner kronor. Det ger en årsprognos på minus 1 171 miljoner kronor för sjukhusstyrelsens totala verksamhet.

Programarbete för en ombyggnation av akuten ska startas

Vid sitt möte tillstyrkte sjukhusstyrelsen en start av programarbetet för en Ombyggnation av akutmottagningen. Detta till en investeringsutgift om högst 5 410 000 kronor (cirka 5,4 miljoner).

Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset tar emot ungefär 55 000 besökare årligen, samtidigt som Region Uppsalas befolkning stadigt ökar. Lokalerna är dock föråldrade och lever inte upp till dagens krav på arbetsmiljö, samt en lugn och säker miljö för patienter, närstående och personal.

För att åtgärda detta fattade sjukhusstyrelsen i juni 2023 beslut om att inleda en förstudie för ombyggnation av akutmottagningen. Ombyggnationen syftar till att modernisera och anpassa de befintliga lokalerna så att de kan sortera, prioritera och ta hand om det stora patientflödet på ett effektivare och säkrare sätt. I framtiden bedöms att en helt ny större akutmottagning krävs för att möta upp Uppsalas ökande befolkning. Innan dess behöver dock befintlig akutmottagning moderniseras, och därför fattades nu ett beslut om detta programarbete.

Projektet omfattar bland annat en ombyggnad av entré, väntrum, reception och tillskapande av triagerum (rum för sortering av patienter). Därtill en tillfällig entré under byggtiden och en ombyggnad av den stora öppna expeditionen till mindre teamstationer. Programarbetet tänks starta under den andra halvan av 2024, och vara klar under det första kvartalet 2025. Planerad start av själva genomförandet följer sedan under tredje kvartalet 2025. Den totala investeringsutgiften för programarbete och genomförande uppskattas till cirka 73,5 miljoner kronor.

Förstudie för Thoraxuppvaket ska genomföras

En förstudie för projektet Utbyggnad av Thoraxuppvaket (TUVA) ska genomföras, till en kostnad om högst 820 000 kronor. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte.

Antalet patienter som är i behov av operation och därmed postoperativ övervakning ökar i takt med Region Uppsalas åldrande befolkning. Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator (ICD) inopererade. Dessa patienter tas omhand efter sin operation på Thoraxuppvaket (TUVA) inom Akademiska sjukhuset.

Idag råder det, enligt tjänsteutlåtandet, brist på både intensivvårdssjuksköterskor och vårdplatser. Därför finns ett behov av att fem befintliga rum (förrådsutrymmen och expeditioner) vid TUVA slås ihop till ett stort övervakningsrum.

Förstudie för ombyggnation av isoleringsrum genomförs

En förstudie för en Ombyggnation av isoleringsrum för luftburen smitta vid verksamhetsområdet Infektionssjukdomar ska genomföras, beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte. Detta till en kostnad om högst 385 000 kronor.

Bakgrunden är att isoleringsrum för patienter med luftburen smitta och högsmittsam allvarlig infektion under hösten 2023 genomgått en intern utredning. I utredningen framkommer att rummen inte uppfyller dagens krav på täthet och luftombyten. En ombyggnad av isoleringsrummen är därför, enligt ärendets handlingar, nödvändig.

Länkar