Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 maj

2024-05-20 Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska

Efter april månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är en försämring med 203 miljoner kronor sedan föregående månad. Lasarettet i Enköping förbättrar sin årsprognos till minus 30 miljoner kronor, vilket är tio miljoner kronor bättre än föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet förbättrar sin årsprognos till plus 24 miljoner kronor.

I samband med ekonomirapporten fattade sjukhusstyrelsen också ett antal beslut. Styrelsen beslutade att regionstyrelsen uppmärksammas på det försämrade prognosläget. Akademiska sjukhuset ska återkomma till sjukhusstyrelsen med förslag till beslut för att nå ekonomi i balans. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans. Samt att Akademiska sjukhuset ska intensifiera arbetet för att minska kostnaderna för administration. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans.

(M), (L) och (KD) lämnade ett särskilt yttrande. 

29 miljoner kronor till renovering av lokaler för Hörsel och balans

Sjukhusstyrelsen beslutade vid sitt möte att godkänna Akademiska sjukhusets investeringsutgift på 29 miljoner kronor för projektet Renovering av byggnad N2 för att tillskapa lokaler för verksamheten Hörsel och balans. Beslutet gäller under förutsättning av att investeringsmedel avsätts i Regionplan och budget 2025 – 2027, som fastställs av regionfullmäktige.

Bakgrunden till beslutet är att verksamheten Hörsel och balans idag bedriver sin verksamhet i lokaler som är undermåliga. En stor del av medarbetarna upplever besvär av inomhusmiljön. Anmälan om arbetsskada har gjorts vid flera tillfällen, med hot om skyddsstopp. Det är sedan tidigare planerat att riva hus P1, som idag inrymmer verksamheten, då det inte finns någon möjlighet till tillfredställande renovering med dagens krav. Nu föreslås i stället att utrymmen ställs i ordning för verksamheten i byggnad N2, ingång 78–79.

Den totala investeringsutgiften för programarbete och genomförande beräknas till drygt 39 miljoner kronor, men dels finns redan pengar tilldelade för det nu avslutade programarbetet, dels belastar vissa kostnader Fastighet och service. Vid renoveringen ska det bland annat tillskapas åtta helt ljudisolerade hörselburar. Verksamheten bedriver bland annat hörselprov, insättning av cochleaimplantat och hjärnstamsimplantat, samt KBT-behandling för patienter med tinnitus och/eller ljudkänslighet.

Den palliativa vården kan komma att förstärkas

Den palliativa vården (vård i livets slutskede) ska även i fortsättningen styras genom två separata organisationer, en för Akademiska sjukhuset och en för Lasarettet i Enköping, men samverkan mellan dessa ska förstärkas. I samband med budgetprocessen ska Region Uppsala också undersöka möjligheterna att förstärka den palliativa vården. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte.

Även i fortsättningen kommer det alltså att finnas en organisation på Akademiska sjukhuset och en på Lasarettet i Enköping för den palliativa vården. Men en samverkande ledningsgrupp på tjänstepersonnivå mellan sjukhusen inrättas nu.  

Därtill föreslås flera åtgärder för en långsiktigt hållbar verksamhet som motsvarar invånarnas behov. Så som att förstärka det palliativa konsultteamet, att inrätta en regiongemensam remissbedömning, och att se över bemanningen och antalet slutenvårdsplatser inom den specialiserade palliativa vården. Beslutet nämner även att fortsätta implementera och utveckla den länsövergripande samverkansmodellen för palliativ vård i hemmet, samt att utveckla den palliativa vården för barn och unga med fokus på ansvar, samarbete och organisation.

En förstärkning av det palliativa konsultteamet bedöms vara mest angeläget. Förslaget är att utöka teamet med fyra läkare och ytterligare två sjuksköterskor. Kostnad för detta beräknas till cirka fyra miljoner kronor årligen. Övriga förslag beräknas med en uppskattning kosta runt 23 miljoner kronor. I alla dessa delar hanteras dock finansieringen inom den vanliga budgetprocessen. Verksamheten och effekterna av den nu beslutade förändringen ska följas upp i maj 2025.

Länkar