Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 maj

2024-05-21 Nyheter

Tertialrapport januari - april 2024
Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 60 miljoner kronor för 2024. Det framgår av ekonomirapporten till och med april. Prognosen för Folktandvården och vårdstyrelsens egen verksamhet är i enlighet med budgeten. 

Initiativ om Kraftens hus avslogs

Jesper Olsson och Veronica Mattsson (SD) hade väckt ett initiativärende om att Region Uppsala skulle utreda en eventuell etablering av Kraftens hus i Region Uppsala. Kraftens Hus drivs som en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp till cancerberörda och deras anhöriga. Idag finns den finns i Borås, Göteborg Stockholm. Vårdstyrelsen beslutade att avslå initiativet, bland annat därför att stöd till aktörer inom civilsamhället hanteras inom ramen för arbetet med regional utveckling. Den nuvarande ekonomiska situationen inom vården gör det inte heller möjligt att stötta den här typen av projekt. (SD) och (KD) yrkade på att beslutsunderlaget skulle återremitteras för kompletteringar. När detta avslogs yrkade man på att initiativet skulle bifallas. Även detta avslogs.

Initiativ om vårdcentralen för hemlösa och sprutbytesprogrammet besvarat

Karolina Hilding (L) hade väckt ett initiativärende med förslag om att Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun aktivt ska arbeta för att säkerställa en permanent och lättillgänglig lokal för vårdcentralen för hemlösa och sprututbytesprogrammet. Hon föreslog också att en mobil vårdcentral ska inrättas i avvaktan på en permanent lösning.

Verksamheten finns idag i lokaler på Akademiska sjukhuset men Fastighet och service har i uppdrag att inom fem år hitta en annan lämplig lokal för verksamheten. Ett flertal kontakter har tagits med Uppsala kommun. För tillfället bedömer verksamheten att en mobil lösning inte skulle vara ett alternativ till lokalen på Akademiska sjukhuset. Däremot skulle det kunna utgöra ett komplement till fasta lokaler. Det behöver dock utredas mer. Vårdstyrelsen beslutade att anse initiativet besvarat. (L), (M), (KD) och (SD) reserverade sig mot beslutet.

Länkar