Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 13 procent på ett år

2024-03-22 Pressmeddelande

På bara ett år har Region Uppsala minskat sin klimatpåverkan med 13 procent. Det framgår av miljöredovisningen för år 2023. Den största utsläppsminskningen under åren står fjärrkyla, kollektivtrafik och fjärrvärme för.

Miljöredovisning 2023 följer upp miljömålen i program för miljö och hållbarhet 2023–2026. Miljöarbetet utgår från de tre övergripande miljömålen minskad klimatpåverkan; hälsosam och giftfri miljö samt hållbar och effektiv resursanvändning. För nå Parisavtalets mål att hålla temperaturökningen väl under 2 grader krävs att världens samhällen i mycket snabb takt ställer om till nollutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Den mänskliga klimatpåverkan är redan en realitet som påverkar våra förutsättningar lokalt. På grund av detta är ett av Region Uppsalas övergripande miljömål att minska organisationens klimatpåverkan med minst 10 procent årligen.

– Region Uppsalas miljöarbete är oerhört viktigt, vi är en av Uppsala läns största arbetsgivare och vår påverkan på miljön blir därmed stor. Våra möjligheter att bidra till förbättring är därmed också stora, säger Unn Harsem (C), regionråd.

Utsläppen av de klimatpåverkande gaser som Region Uppsala kan mäta minskade med 13 procent år 2023 jämfört med år 2022. Den största utsläppsminskningen står fjärrkyla, kollektivtrafik och fjärrvärme för. Anledningen till de stora utsläppsminskningarna från fjärrkyla och fjärrvärme är att Region Uppsala sedan den 1 april köper klimatallokerad fjärrvärme och fjärrkyla. Det innebär en biobränsleallokering för energianvändningen och klimatkompensering för resterande utsläpp. Kollektivtrafiken har under året fått en högre andel fossilfria bränslen, vilket förklarar dess utsläppsminskning.

Av 42 miljömål går 24 åt rätt håll och kommer sannolikt uppnås under programperioden, bland annat ökar andelen invånare som reser med kollektivtrafiken till sina vårdbesök. 11 mål går åt rätt håll, men inte tillräckligt fort för att uppnås i tid och 7 mål går åt fel håll. De mål som enligt prognosen går åt rätt håll, men inte tillräckligt fort, eller som går åt fel håll kommer att behandlas med förslag på korrigerande åtgärder.  

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete av klimatredovisningen, som framöver ska kompletteras med klimatpåverkan från textilier, läkemedel samt att kvalitetssäkra redovisningen av förbrukningsvaror ytterligare. Nytt för 2023 är att klimatpåverkan från pensionsfonder följs upp. 

– Vi fortsätter med vårt systematiska förbättringsarbete och fokuserar på det där vi har störst miljö- och klimatpåverkan, säger Unn Harsem (C), regionråd.

Kontakt

Unn Harsem (C), regionråd: 070 486 50 26 Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 611 36 94

Bilder

Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Ladda ner bild