Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin arbetar för att förebygga och utreda ohälsa orsakad av arbetsmiljö och omgivningsmiljö.

Arbets- och miljömedicin (AMM) är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Uppsalas gemensamma resurs och finns på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Våra tre främsta uppgifter

  • Utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa.
  • Förebygga ohälsa orsakad av arbetsmiljö och omgivningsmiljö.
  • Vara ett kunskapscentrum inom det arbets- och miljömedicinska området.

Förebyggande arbete inom arbets- och miljömedicin

Vid sidan av patientverksamheten arbetar vi förebyggande genom expertstöd, information och utbildning. För att behålla och utveckla vår spetskompetens driver vi forsknings- och utvecklingsarbete inom det arbets- och miljömedicinska området. Vår forskning utför vi i vår forskargrupp vid Uppsala universitet.

Kontakt

Teresia Nyman

Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin, Ergonom