Frågor och svar kring luftvägsinfektioner

Här hittar vårdpersonal vanliga frågor och svar med anledning av pågående smittspridning av covid-19 och luftvägsinfektioner.

Var hittar jag aktuella rutiner kring covid-19 och andra luftvägsinfektioner?

Rutinerna hittar du i dokumentet Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa – vårdhygieniska aspekter. Du hittar också dokumentet i Docplus och på Vårdhygiens hemsida.

När ska jag använda munskydd och visir?

Vid misstänkt eller konstaterad smittsam luftvägsinfektion används visir eller skyddsglasögon i kombination med ett vätskeresistent kirurgiskt munskydd (klass IIR) vid arbete inom 2 meter från vårdtagarens huvud. Om munskydd klass IIR inte finns tillgängligt kan klass II användas under förutsättning att det bärs tillsammans med heltäckande visir.

Efter riskbedömning kan munskydd ersättas av andningsskydd vid förhöjd smittrisk.

När använder jag andningsskydd?

I vissa situationer kan smittrisken vara förhöjd. Efter riskbedömning kan ett andningsskydd FFP2 eller FFP3 användas av personal som befinner sig i vårdrummet. Andningsskyddet ersätter då användning av munskydd. Beslut om att använda andningsskydd tas i verksamheten.

Vid arbete inom 2 meter från vårdtagarens huvud används heltäckande visir eller skyddsglasögon i kombination med andningsskyddet. Om andningsskyddet inte är vätskeresistent ska det användas i kombination med heltäckande visir.

I vilka situationer anses smittrisken vara förhöjd?

Smittrisken anses förhöjd vid nedanstående situationer.

 • Nyinsjuknad vårdtagare, 0–2 dygn efter symtomdebut.
 • Långvarig kontakt.
 • Nära kontakt med risk för att direkt utsättas för vårdtagarens utandningsluft eller hosta.
 • Bristande ventilation i utrymmet.
 • Kraftigt hostande patient eller arbetsmoment med misstänkt ökad risk för smittspridning.
 • Nedsatt immunstatus hos patienten.

Om flera av dessa faktorer förekommer samtidigt så ökar risken och andningsskydd ska då övervägas i en riskbedömning. Efter riskbedömning kan verksamheten besluta att ett andningsskydd FFP2 eller FFP3 användas av personal som befinner sig i vårdrummet. Andningsskyddet ersätter då användning av munskydd.

Ska vi nu använda samma rutiner för skyddsutrustning vid alla luftvägsinfektioner som omfattas av rutinerna?

Ja. De luftvägsinfektioner som omfattas anges i Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa – vårdhygieniska aspekter.

Kan jag använda samma visir, munskydd eller andningsskydd till flera patienter?

Munskydd, visir och andningsskydd kan behållas vid vård och behandling av flera på varandra följande vårdtagare. Skydden ska inte vidröras under arbetet. Andningsskydd av engångstyp ska bytas till nytt om det skadats, förorenats eller om man haft anledning att ta av det av någon orsak. Munskydd och andningsskydd kan aldrig användas igen när det en gång har tagits av.

Är det aktuellt att återgå till att rutinmässigt använda munskydd, kontinuerligt eller vid arbete nära vårdtagare?

Nej. Däremot kan det i vissa situationer beslutas om tillfälliga rutiner på enskilda enheter. Det kan exempelvis vara aktuellt om många smittsamma patienter vårdas samtidigt eller i samband med utbrott. När tillfälliga rutiner används bör behovet av dessa utvärderas minst en gång i veckan.

Vilka rutiner gäller kring skyddskläder?

Skyddskläder (plastförkläde eller skyddsrock) och skyddshandskar används i enlighet med basala hygienrutiner.

Vilka räknas som exponerade för covid-19?

Personer som utan skyddsutrustning haft nära kontakt med smittsam person anses exponerade. Nedanstående är exempel på vad som bedöms innebära exponering:

 • Kontakt med smittsam person inom 2 meter i sammanlagt ≥15 min under 24 timmar.
 • Suttit bredvid eller mitt emot vid samma bord under måltider med smittsam person.
 • Vårdtagare som delat vård- eller behandlingsrum med annan smittsam vårdtagare.
 • Umgås, pratar eller sjunger och liknande tillsammans med smittsam person.
 • Direkt hostad på i ansiktet utan stänkskydd för ansiktet.

Samtliga exponerade ska vara uppmärksamma på tillkomst av symtom och agera därefter.

Vilka rutiner gäller för vårdtagare som exponerats för covid-19?

Om vårdtagaren som exponerats haft covid-19 under de senaste 3 månaderna gäller inga särskilda rutiner. Annars gäller nedanstående under inkubationstiden, 2-5 dygn från exposition.

Vårdtagare som exponerats uppmanas att vara uppmärksamma på och genast meddela symtom som kan vara covid-19. Vårdtagare som får symtom bör hanteras som misstänkt covid-19 och flyttas till eget rum med eget hygienutrymme.

Lägg inte in nya vårdtagare på en flersal där exponerade vårdtagare vårdas. I övrigt gäller inga särskilda vårdrutiner för exponerade vårdtagare och personal behöver inte använda särskild skyddsutrustning.

Vad gäller för personal som exponerats för luftvägsinfektioner?

Personal som exponerats kan fortsätta tjänstgöra så länge de inte utvecklar symtom.

Hur ska vi göra med tvätt och avfall?

Tvätt och avfall som hanteras enligt ordinarie rutiner.

Vilka rutiner gäller i samband med måltider?

Vårdtagare äter inne på sitt rum. Matbricka och disk hanteras enligt ordinarie rutiner.

Krävs det särskilda rutiner för omhändertagande av avliden i samband med covid-19?

Nej, ordinarie rutiner gäller.

Ska vi bedriva kohortvård?

Nej, det ingår inte i rutinerna.

Kohortvård är däremot en av de viktigaste åtgärderna i samband med vinterkräksjuka. Med kohortvård menar man att sjuka och exponerade vårdtagare ska vårdas med särskild avdelad personal. De övriga vårdtagarna på enheten vårdas då av annan personal.

Kontakt

Kontaktuppgifter

Vårdhygien i Uppsala län

018-611 39 02

vardhygien@akademiska.se