Utbrottshantering

Varje verksamhet som bedriver vård och omsorg ska upprätta en handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar enligt vårdhygien och smittskyddsenhetens anvisning.

För vård och omsorg i Uppsala län

Händelseanalys och åtgärdsplan (ifyllningsbar pdf)

Verktyget är framtaget för covid-19 men kan användas till alla typer av utbrott som exempelvis magsjuka, influensa och resistenta bakterier.

Kommunal vård och omsorg

Handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar

Handlingsplanen ska innehålla de åtgärder som vidtas vid risk för smittspridning och misstanke om utbrott av smittsam sjukdom (smittsam magsjuka och luftvägsinfektioner).

Syftet med handlingsplanen är att varje verksamhet ska arbeta och efterleva den lagstiftning som avser förbyggande av smittspridning i den egna verksamheten. Tidigt insatta och riktade åtgärder och rutiner minskar risken för smittspridning.  

Utformning

Handlingsplanerna är utformade utifrån den lagstiftning som gäller för respektive verksamhet. Det finns fem valbara handlingsplaner:

 • SÄBO
 • LSS-boende med särskild service
 • ordinärt boende
 • övriga verksamheter med HSL insatser (daglig verksamhet, dagverksamhet, personliga assistenter, boendestödjare)
 • övriga verksamheter utan HSL insatser (daglig verksamhet, dagverksamhet, personliga assistenter, boendestödjare)

Handlingsplanen:

 • skrivs av verksamhetens chef
 • är omfattande och kräver avsatt tid (cirka 2 timmar). Se över påståendena och ta reda på informationen som efterfrågas innan planen ifylls. Till er hjälp finns alla påståenden sammanställda i PDF-format. Denna kan skrivas ut för att samla in informationen som behövs vid ifyllnaden av handlingsplanen. Handlingsplanen går inte att spara och fortsätta vid senare tillfälle utan den behöver fyllas i vid ett och samma tillfälle. 
 • består av två delar, en strategisk del och en praktisk del.
 • ska skickas digitalt via verktyget Barium till vårdhygien senast vecka 40. Planen ska vara implementerad senast vecka 44.
 • kommer tillbaka i PDF format som bekräftelsemejl. Då går den att sparas ner eller skrivas ut.
 • ska vara känd av samtliga medarbetare.
 • ska uppdateras årligen.

Säsong 2024/2025

Inför säsong 2024/2025 kommer det vara möjligt för verksamheten att hämta hem den föregående handlingsplanen för att göra eventuella justeringar och sedan skicka in den på nytt. 

Kontakta din MAS om din verksamhet saknas i rullistan, eller för att se vilken handlingsplan som gäller.