Användningen av SIP i Link/Cosmic pausas

2024-06-27

Användningen av SIP (samordnad individuell plan) i Link/Cosmic pausas – manuella rutiner gäller. Beslut har fattats av Tjänsteledning hälsa, stöd, vård och omsorg (TL HSVO) om att pausa användningen av SIP i Linkmodulen i Cosmic från och med 28 juni 2024.

Bakgrunden till beslutet är att det finns en risk att personuppgifter kan hanteras på ett sätt som inte är förenligt med gällande lagstiftning om sekretess och patientdata.

Samordning i samband med vårdtillfällen hanteras som vanligt i Link, inklusive Utskrivningsplan.

Uppdaterade rutiner:

  • Öppenvårdsärenden med pågående SIP avslutas i Linkmodulen och hanteras vidare manuellt enligt gällande rutin för manuell hantering.

  • Samordningsansvarig i respektive samordningsärende ansvarar för att en övergång till manuell hantering initieras. Alla aktörer i ärendet ansvarar för att fortsatt samordning sker manuellt enligt rutin på egen verksamhet.

Hantera SIP-processen enligt manuell rutin

Mer information om hur SIP-processen ska hanteras enligt manuella rutiner finns här på Samverkanswebben.

Hitta på sidan