Krafttag för psykisk hälsa – fyra vårdcentraler ska leda omställningen

2021-04-01

Omhändertagandet vid psykisk ohälsa ska inte bero på var i länet en person bor. Likvärdiga och kvalitetssäkrade insatser är målet för det modellarbete som nu påbörjas.

Fyra vårdcentraler deltar som modellverksamheter i projektet Effektiv och nära psykologisk behandling. Projektet har som mål att sänka tröskeln och öka tillgängligheten till kvalitetssäkrade insatser för vuxna med psykisk ohälsa. De fyra vårdcentralerna är Eriksbergs vårdcentral, Enköpings husläkarcentrum, Uppsala barncentrum och vårdcentral och Tierps vårdcentral.

– Oavsett var man bor i länet och vilken vårdcentral man är listad på, ska man ha rätt att snabbt få en kontakt och en professionell bedömning. Och vid behov stöd eller behandling. Psykisk ohälsa och hälsa ska vara hela vårdcentralens uppdrag. Alla, oavsett profession har en viktig roll i att förebygga och fånga upp psykisk ohälsa, säger Emma Manner verksamhetsutvecklare och psykolog, som är projektledare för Effektiv och nära psykologisk behandling.

Testar och utvärderar arbetssätt

Tillsammans med projektgruppen kommer vårdcentralerna att ta fram en modell för stegvis vård vid psykisk ohälsa. Nya arbetssätt testas och utvärdera under verkliga förhållanden. På så sätt säkerställer vi att modellen blir ett stöd för att integrera arbetet med psykisk ohälsa på vårdcentralerna.

Viktiga målområden är:

  • Tillgänglighet: Fånga upp och förebygga psykisk ohälsa. Låg tröskel och enkelt att veta hur man söker hjälp. Korta väntetider till bedömning och behandling.
  • Evidensbaserad och jämlik vård: Modell och verktyg för gemensam nivåbedömning. Guide för vilken insats som ska erbjudas vid olika tillstånd.
  • Personcentrerad stegvis vård: Rätt stöd på rätt behovsnivå. Anpassning utifrån den enskildes behov och kontext.
  • Digitalisering: Digitala verktyg och tjänster som förenklar för vårdcentralerna i arbetet med psykisk ohälsa och ger en tillgänglig service för invånarna.
  • Ledning/styrning/uppföljning/utvärdering: Tydlighet i uppdrag och uppföljning av resultat.
  • Professionell utveckling: Kontinuerlig kompetensutveckling och handledning för samtalsbehandlare. Kompetenshöjning och utbildningsinsatser för samtliga professioner.

Arbetet är i en inledningsfas

Den 25 mars hölls ett uppstartsmöte med representanter för de fyra vårdcentralerna och projektledningen. Varje vårdcentral utser en utvecklingsledare för psykisk hälsa. Uppdraget är att leda det lokala utvecklingsarbetet tillsammans med verksamhetschefen. Under våren tar vårdcentralerna fram en plan tillsammans med projektledningen. Därefter startas det systematiska förbättringsarbetet där nya arbetssätt utvecklas, testas och utvärderas.

Vårdcentralerna kommer ha olika fokusområden, men det kommer också finnas forum för ett gemensamt lärande och kunskapsutbyte. Under hösten är planen att vårdcentralerna är igång och arbetar med patienter enligt en stegvis vårdmodell.

 

Effektiv och nära psykologisk behandling är en del i Region Uppsalas arbete med Effektiv och nära vård 2030.