Ny rutin för behandlingsbegränsning

2022-01-27

Från och med den 14 februari 2022 gäller ny rutin för behandlingsbegränsning inom Region Uppsala. Beslut om behandlingsbegränsning kan fattas om en patient vill avstå en behandling eller om behandlingen av läkare betraktas som utsiktslös eller inte gagnar patienten. Ett sådant beslut ska dokumenteras noga och ska så långt som möjligt göras i samråd med patient.

Frågan om behandlingsbegränsningar bör vara en aktiv del av planeringen av vården för alla patienter vars hälsa försämras, i synnerhet för patienter med livshotande sjukdomstillstånd och multisjuka och sköra äldre.

Dokumentation enligt den nya rutinen förutsätter att ett samtal angående fortsatt vård hållits med patient/närstående enligt rutiner för begränsad behandling.

Ny rutin i korthet:

  • Uppdaterad rutin för behandlingsbegränsning är framtagen och kommer att gälla fr.o.m. 14 februari.
  • Alla beslut om behandlingsbegränsning ska registreras i Uppmärksamhetssignalen (UMS) med länk till journalanteckning.
  • I journalen ska ny sökordsmall användas:  Administrativ, Beslut behandlingsbegränsning.
  • Blanketterna ska inte längre användas eftersom UMS visas i Nationell patientöversikt (NPÖ) och för patienten i 1177 Journalen.
  • Beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden samt kontrolleras inför utskrivning. I slutanteckning ska beslutade behandlingsbegränsningar motiveras och rapporteras över om uppföljning efter vårdperioden ska skötas av annan ansvarig läkare.
  • Inför utskrivning ska registrerade beslut i UMS kontrolleras.

Kontakt

  • Akademiska sjukhuset: Johan Lugnegård.
  • Lasarettet i Enköping: Aslak Rautio.
  • Nära vård och hälsa: Lena K. Nyström och Christina Mörk.
  • Övriga: Inge Bruce.