Fortsatta smittskyddsåtgärder i vård och omsorg från 1 april

Riksdagen har beslutat att covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom från 1 april 2022. I vård och omsorg fortsätter covid-19 vara en smittspårningspliktig sjukdom.

Smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg grundar sig främst på hur omfattande smittspridningen av covid-19 är i samhället och inte vilken klassificering sjukdomen har enligt smittskyddslagen.

Relativt stor smittspridning

De indikatorer som finns visar att smittspridningen av covid-19 fortfarande är relativt stor i Uppsala län. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping vårdar varje dag 10-20 inneliggande patienter på grund av covid-19. Var fjärde person med symtom som provtas med PCR är positiv för covid-19 och sjukfrånvaron är fortsatt hög i många verksamheter. I screeningprovtagning av personer utan symtom är 1 av 25 positiva för covid-19. Utbrott av covid-19 uppkommer fortfarande inom vård och omsorg och i vissa fall har utbrott kopplats till sociala aktiviteter på särskilt boende för äldre.

Eftersom smittspridningen av covid-19 fortfarande bedöms som relativt stor är smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg oförändrade från den 1 april. Åtgärderna omprövas löpande utifrån hur smittspridningen utvecklar sig.

Fortsatta smittskyddsåtgärder

Dessa smittskyddsåtgärder mot covid-19 är oförändrade:

  • Personal använder munskydd (source control) vid arbete inom 2 meter från patienter och brukare
  • Vid symtom ska personal stanna hemma och ta PCR-prov för covid-19
  • PCR-screening av patienter och brukare vid inskrivning på sjukhus samt inskrivning och återkomst till SÄBO- och LSS-boenden
  • Begränsningar av antalet medföljande och besökare i sjukvården inom Region Uppsala
  • Rutiner för säkra besök inom kommunal vård och omsorg
  • Smittspårning av covid-19 i vård och omsorg
  • Patienter och brukare sorteras (triageras) och omhändertas utifrån misstänkt smittsamhet

Relaterad information
Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg (folkhalsomyndigheten.se)

Styrande dokument
Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa – vårdhygieniska aspekter (DocPlus)

Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län (DocPlus)

Covid-19 – smittspårning i vården (DocPlus)

Kontakt

Vårdhygien i Uppsala län
018-611 39 02
vardhygien@akademiska.se