Ändrade smittskyddsåtgärder i vården från 1 juni

Smittspridningen av covid-19 har nått en lägre nivå i Uppsala län. Därför har Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Uppsala samt Tjänsteledning Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) beslutat om förändringar i vårdens smittskyddsåtgärder mot covid-19 från 1 juni.

Vissa smittskyddsåtgärder är fortsatt viktiga för att covid-19 inte ska spridas inom vård och omsorg.

Personal, patienter och brukare som får symtom på covid-19 ska utgå ifrån att de är smittsamma och provtas med PCR på samma sätt som tidigare. Smittspårning av covid-19 fortsätter oförändrat inom vård och omsorg.

Det är även viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 för att minska risken för smittspridning när andra smittskyddsåtgärder tas bort.

Smittskyddsåtgärder mot covid-19 som gäller tills vidare

 • Smittspårning i vård och omsorg.
 • Vaccination mot covid-19 för personal, patienter och brukare.
 • Sortering (triagering) av patienter och brukare utifrån misstänkt smittsamhet.
 • Hantering av sjukdomssymtom hos personal, patienter och brukare inklusive PCR-provtagning för covid-19.
 • Rutiner för personlig skyddsutrustning vid vård av patienter och brukare med covid-19.
 • Hantering av patienter och brukare med konstaterad exposition för covid-19.
 • Smittsamhetsbedömning vid covid-19 enligt nationell vägledning.

 Smittskyddsåtgärder som upphör 1 juni 2022

De smittskyddsåtgärder som upphör att gälla den 1 juni listas nedan. När restriktioner för besök i vård och omsorg tas bort måste varje verksamhet säkerställa att det sker på ett säkert sätt. Det är viktigt att personer som besöker verksamheten inte har symtom på covid-19 eller någon annan smittsam sjukdom.

Följande smittskyddsåtgärder mot covid-19 upphör 1 juni 2022

 • Utökad frekvens av mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (var sjunde eller var fjortonde dag) upphör. Mätning av följsamhet en gång per månad fortsätter tills vidare.
 • Personal använder inte längre munskydd som source control vid nära kontakt med patienter och brukare.
 • Rutiner för besök i Region Uppsalas hälso- och sjukvård med begräsning av antalet medföljande och besökare upphör.
 • Särskilda rutiner för säkra besök i kommunal vård och omsorg upphör. Besökare behöver inte använda munskydd i lokaler där vård och omsorg bedrivs.
 • PCR-screening för covid-19 vid inskrivning på sjukhus upphör.
 • PCR-screening för covid-19 vid inskrivning, byte av boendeform och återkomst till SÄBO- och LSS-boenden upphör.
 • Rutiner för att minska antalet personal som har kontakt med varje patient/brukare och att begränsa tiden för nära kontakter upphör. Rutiner för att brukare i särskilt och ordinärt boende ska få stöd i att beakta fysisk distansering upphör.

Studenter och gymnasieelever med praktik i vårdverksamheter följer samma rutiner som gäller för personal.

Styrande dokument (uppdateras med de nya rutinerna 1 juni)

Kontakt

Vårdhygien i Uppsala län
018-611 39 02
vardhygien@akademiska.se