Ändrade smittskyddsåtgärder i kommunal vård och omsorg

Efter en ökning under sommaren har smittspridningen av covid-19 stabiliserats i Uppsala län. Därför har Tjänsteledning Hälsa, stöd, vård och omsorg beslutat om förändringar i vårdens smittskyddsåtgärder mot covid-19 från 5 oktober.

Vissa smittskyddsåtgärder gäller fortfarande

Covid-19 sprids fortfarande i Uppsala län och vissa smittskyddsåtgärder är viktiga för att skydda mot smittspridning inom vård och omsorg.

Personal och brukare som får symtom på covid-19 ska utgå ifrån att de är smittsamma och provtas med PCR enligt samma riktlinjer som tidigare. Smittspårning av covid-19 fortsätter inom vård och omsorg. Det är även viktigt att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionala rekommendationer om vaccination mot covid-19 för att minska risken för smittspridning. Personal ska fortsätta att använda munskydd vid arbete inom två meter från brukare.

Besök i vård och omsorg ska ske på ett säkert sätt. Det är viktigt att personer som besöker verksamheten inte har symtom på covid-19 eller någon annan smittsam sjukdom.

Studenter och gymnasieelever med praktik i vårdverksamheter följer samma rutiner som gäller för personal.

Smittskyddsåtgärder mot covid-19 som gäller tills vidare

 • Smittspårning i vård och omsorg, utöver PCR-provtagning av exponerade brukare på SÄBO och LSS-boende (se nedan)
 • Vaccination mot covid-19 för personal och brukare
 • Sortering (triagering) av brukare utifrån misstänkt smittsamhet
 • Hantering av sjukdomssymtom hos personal och brukare inklusive PCR-provtagning för covid-19
 • Rutiner för personlig skyddsutrustning vid vård av brukare med covid-19
 • Smittsamhetsbedömning vid covid-19 enligt nationell vägledning

Smittskyddsåtgärder mot covid-19 som gäller tills att smittspridningen nått en lägre nivå

Inom Särskilt boende för äldre, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsboende och dagverksamhet för äldre gäller:

 • Personal och studerande använder munskydd som source control när 2 meters avstånd inte kan hållas till brukare.
 • Rutin att minska antalet personal som har kontakt med varje enskild brukare samt att begränsa tiden för kontakter.

Smittskyddsåtgärder som ändras 5 oktober

De smittskyddsåtgärder som ändras den 5 oktober listas nedan.

 • Rutin att personal använder munskydd som source control när två meters avstånd inte kan hållas till annan personal upphör. Det innebär att munskydd inte längre behöver användas i till exempel vid möten eller utbildningar.
 • Besökare ska erbjudas att använda munskydd när de befinner sig i lokaler där vård och omsorg bedrivs. Krav på munskydd för besökare tas bort.
 • Hantering av symtomfria brukare med konstaterad exposition för covid-19 förenklas. För detaljer se Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län (DocPlus)
 • PCR-provtagning i smittspårningssyfte av symtomfria exponerade vårdtagare på SÄBO och LSS-boende upphör.

Smittskyddsåtgärder i Region Uppsalas hälso- och sjukvård samt privata vårdcentraler redan ändrade

Smittskyddsåtgärderna mot covid-19 inom Region Uppsalas hälso- och sjukvård samt privata vårdcentraler ändrades i september. Se Ändrade smittskyddsåtgärder i vården från 20 september (regionuppsala.se).

Styrande dokument uppdateras med de nya rutinerna

Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län (DocPlus)

Covid-19 – smittspårning i vården (DocPlus)

Kontakt

Vårdhygien i Uppsala län
018-611 39 02
vardhygien@akademiska.se