Fortsatta smittskyddsåtgärder i vård och omsorg från 9 februari

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) i Region Uppsala och Tjänsteledning hälsa, stöd, vård och omsorg (TL HSVO) i Uppsala län har beslutat om vissa anpassningar av smittskyddsåtgärderna i samband med att de flesta restriktionerna i samhället tas bort den 9 februari. De flesta smittskyddsåtgärderna är oförändrade.

Eftersom smittspridningen fortfarande är hög är det viktigt med fortsatta smittskyddsåtgärder i vården för att skydda de som har en högre risk att bli svårt sjuka i covid-19.

Rekommendationer som upphör eller förändras

 • Åtgärder när någon annan i hushållet är sjuk
  Från den 9 februari får inte längre de som bor i samma hushåll som en person med covid-19 förhållningsregler om att stanna hemma från arbetet (så kallad hushållskarantän). Det innebär att personal kan gå till arbetet som vanligt, så länge de är symtomfria, även om någon annan i hushållet har covid-19.

 • Antigentestning av personal som har en person i hushållet med misstänkt eller bekräftad covid-19
  Antigentestningen upphör. Det innebär att rutinen Covid-19 – antigentestning för symtomfri personal i vård och omsorg avpubliceras.

 • Munskydd för patienter och brukare
  Rekommendationen om att patienter och brukare ska använda munskydd tas bort.

 • Alternativ till fysiska träffar för behandlingsgrupper
  Behandlingsgrupper för patienter och brukare som träffas fysiskt behöver inte längre ersättas med andra behandlingsalternativ.

 • Kohortvård av vårdtagare vid bekräftad covid-19
  Rekommendationen om att en avdelad grupp i personalen endast vårdar patienter och brukare med bekräftad covid-19, kohortvård, upphör.

 • Studerande som exponerats
  Studerande som gör praktik på vård- eller omsorgsenheter kan fortsätta sin praktik även om de exponerats för covid-19.

 • Rutiner för kommunal vård och omsorg
  Patienter med smittsam covid-19 kan skrivas ut från sjukhus till kommunala boenden utan att en riskbedömning görs med ansvarig chef och läkare på boendet. En förutsättning är tydlig kommunikation mellan utskrivande och mottagande enhet så att patienten kan tas emot på rätt sätt.

  Den generella rekommendationen om att inte förflytta vårdtagare till en enhet inom kommunal vård och omsorg med två eller fler pågående fall av covid-19 upphör. Vid okontrollerad smittspridning avråds fortsatt från att vårdtagare flyttas till enheten.

  Rekommendation om att betrakta en enhet inom kommunal vård och omsorg som smittfri först fyra veckor efter symtomdebut hos den vårdtagare som insjuknat sist upphör.

  PCR-screeningen som gjorts för symtomfria vårdtagare med växelvård upphör.

De flesta smittskyddsåtgärder i vården är oförändrade

Övriga smittskyddsåtgärder gäller tills vidare och omprövas när smittspridningen nått en lägre nivå.

Personal ska:

 • fortsätta uppmärksamma på och agera på symtom som kan vara covid-19 hos sig själva samt hos patienter och brukare.
 • stanna hemma från arbetet och ta PCR-test vid symtom på covid-19.
 • använda munskydd som source control på samma sätt som tidigare.
 • hålla fysiskt avstånd till kollegor och välja digitala möten och utbildningar om avstånd inte kan hållas.

Följande smittskyddsåtgärder mot covid-19 i vård och omsorg är oförändrade

 • Smittspårning i vård och omsorg fortsätter enligt strategi som beslutades 31 januari 2022.
 • Vaccination mot covid-19 för personal och vårdtagare.
 • Sortering (triagering) av vårdtagare utifrån misstänkt smittsamhet.
 • Hantering av sjukdomssymtom hos personal och studerande.
 • Rutiner för personlig skyddsutrustning vid vård av vårdtagare med covid-19.
 • Hantering av vårdtagare med konstaterad exposition för covid-19.
 • PCR-provtagning av personal, studerande och vårdtagare med symtom på covid-19.
 • Smittsamhetsbedömning vid covid-19 enligt nationell vägledning.
 • Utökad frekvens av mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (var 7:e eller var 14:e dag).
 • Besöksrutiner i sjukvården med begränsning av antalet medföljande och besökare.
 • Rutiner för säkra besök inom kommunal vård och omsorg.
 • PCR-screening vid inskrivning på sjukhus.
 • PCR-screening vid inskrivning, byte av boendeform och återkomst till SÄBO- och LSS-boenden.
 • Vårdtagare i särskilt och ordinärt boende ska få stöd i att beakta fysisk distansering för att undvika risk för smitta.
 • Samåkning vid sjukresor sker inte för personer i riskgrupp för svår sjukdom vid covid-19.

Styrande dokument

Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa – vårdhygieniska aspekter (DocPlus)
Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län (DocPlus)
Covid-19 – smittspårning i vården (DocPlus)
Covid-19 – provtagning i öppenvård (DocPlus)
Samverkan vid utskrivning från slutenvård (DocPlus)
Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län (DocPlus)

Kontakt

Vårdhygien
018-611 39 02
vardhygien@akademiska.se