Samverkan kring vaccination av barn som kommer från Ukraina

2023-02-17

I ett samarbete mellan Nära vård och hälsa, Migrationshälsan Cosmos samt Elevhälsans medicinska insats (EMI) inom elevhälsan, har en rutin för vaccination av barn som kommer från Ukraina tagits fram.

Så här ser rutinen för vaccination av barn som kommer från Ukraina ut: 

 

Barn från Ukraina som kommer via massflyktsdirektivet identifieras i ett sekretessbelagt register (Melker) och erbjuds hälsoundersökning inklusive genomgång av vaccinationer på Migrationshälsan Cosmos. De remitteras sedan vidare för vaccinationer eller sjukvård till BVC eller vårdcentral. 

 

De barn som kommer enligt massflyktsdirektivet tas även om hand av skolan och erbjuds skolplats. De här barnen har dock inte skolplikt enligt svensk lag. Om de väljer att gå i svensk skola erbjuds de vaccin via Elevhälsans medicinska insats (EMI) inom elevhälsan.

 

De barn/patienter som riskerar att inte uppmärksammas är de som inte hörsammar kallelse till Migrationshälsan Cosmos och inte heller går i svensk skola. De barn som kommer till Sverige utanför massflyktsdirektivet bedöms vara få, och de fångas inte heller upp av hälso- och sjukvård.  


Rekommendationen är att alla berörda kommunala och regionala funktioner frågar barn från Ukraina om de går i svensk skola. Om de gör det så fångas de upp av EMI vid elevhälsan. Om de inte gör det föreslås hänvisning till hälsoundersökning på Migrationshälsan Cosmos där bland annat genomgång av vaccinationsstatus sker.  

 

Migrationshälsan Cosmos skickar remiss till vårdcentral som patienten väljer och där sker vaccination via barnavårdscentral (BVC) eller vårdcentral. Noterbart är att det kan bli ”sällan-händelser” på vårdcentraler eftersom barn i Sverige vaccineras via EMI Elevhälsan. BVC är dock en bra resurs för alla barn avseende vaccinationsfrågor.