Uppföljning av privata vårdgivare

Genom fördjupade uppföljningar och utvärderingar säkerställer Region Uppsala att vården som drivs, oavsett driftsform, är patientsäker och håller en god medicinsk kvalitet.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är varje region skyldig att organisera primärvården i ett vårdvalssystem som ger invånarna rätt att välja mellan olika utförare i primärvården. Utöver det lagstadgade kravet på valfrihetssystem inom primärvård kan regioner på frivillig basis välja att införa vårdval gällande övrig hälso- och sjukvård.

Flest vårdval i Sverige

Det är vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen som ansvarar för vårdvalen. Region Uppsala tillhör en av de regioner i Sverige som sedan 2009 startat flest vårdval. Utöver vårdval finns också ett antal offentliga upphandlingar inom hälso- och sjukvårdsområdet där privata vårdgivare utgör leverantör och Region Uppsala huvudman.

Region Uppsala har också privata vårdgivare inom lagen om läkarvårdsersättning (lol) och lagen om ersättning för fysioterapi (lof). Lol och lof regleras i lagstiftning och upphandlas inte av Region Uppsala.

Uppföljning av privata vårdgivare i Region Uppsalas regi

Enligt kommunallag (2017:725) kap 3 §7-9 är Region Uppsala skyldig att följa upp verksamheten, och tillgängliggöra informationen för att ge allmänheten insyn i verksamheten. De uppföljningar av privata vårdgivare som genomförs i Region Uppsalas regi finns på denna webbsida.

För att ta del av handlingarna, skicka ett mejl till region.uppsala@regionuppsala.se och ange namn och diarienummer på rapporten. 

 

Du som arbetar i Region Uppsala når handlingar från år 2016 via webbdiariet.

Till webbdiarium Public360

Uppföljningar 2023

 • Fördjupad uppföljning av läkare verksamma enligt Lagen om läkarvårdsersättning inom psykiatri i Region Uppsala. Diarienummer SHS2022-00062.
 • Fördjupad uppföljning av fysioterapeuter verksamma enligt Lagen om ersättning för fysioterapi. Diarienummer VS2023-00035.

Uppföljningar 2020

 • Fördjupad uppföljning LOV privat psykoterapi. Diarienummer SHS2020-00088.

Uppföljningar 2019

 • Genomlysning LOV 2019 inom ramen för plan för långsiktigt hållbar ekonomi. Diarienummer LS2019-0051.

Uppföljningar 2018

 • Uppföljning vårdval psykoterapi samt remissflöden psykiatrin. Diarienummer SHS2018-0042.
 • Översyn grundläggande hörselrehabilitering. Diarienummer VS2016-0072.
 • Uppföljning av sprutbytesmottagningen. Diarienummer VS2018-0122.

Uppföljningar 2017

 • Utvärdering av patientsäkerhetsarbete hos privata vårdgivare inom specialistvården. 
 • Utvärdering av lasarettansluten hemsjukvåd.
 • Utvärdering slutenvårdsplatser utanför sjukhus. Diarienummer VS2017-0060.
 • Fördjupad uppföljning av läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO). Diarienummer VS2017-0064.

Uppföljningar 2016

 • Granskningsrapport, Läkare på nationella taxan . Diarienummer HSS2014-0122.
 • Fördjupad uppföljning av sjukgymnaster/fysioterapeuter versamma enligt nationella taxan. Diarienummer SHS2016-0027.
 • Granskningsrapport, Läkare på nationella taxan. Diarienummer SHS2016-0028.
 • Utvärdering av vårdval gynekologi. Diarienummer SHS2016-0029.
 • Fördjupad uppföljning vårdcentraler. Diareinummer VS2016-0018.
 • Fördjupad uppföljning av kiropraktorer upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) i Landstinget i Uppsala län. Diarienummer VS2016-0019.
 • Fördjupad uppföljning av vaccinatörer inom vårdvalet i Landstinget i Uppsala län. Diarienummer VS2016-0020.
 • Fördjupad uppföljning av fysioterapi som tilläggsuppdrag till vårdcentraler enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem. 
 • Fördjupad uppföljning av tolv vårdcentraler.
 • Granskningsrapport, Läkare på nationella taxan kirurgi och psykiatri. Diarienummer SHS2016-0028.

Uppföljningar 2015

 • Fördjupad uppföljning av Boländernas vårdcentral. Diarienummer 2016-0640.
 • Fördjupad uppföljning av sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma vid vårdcentraler. Diarienummer SHS2016-0027.
 • Analys av konsekvenser av införande av vårdval specialistvård i Uppsala län. 
 • Granskningsrapport, Familjeläkarna Bålsta. Diarienummer HSS2013-0243.
 • Fördjupad uppföljning av sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma enligt den nationella taxan. 

Uppföljningar 2014

 • Uppföljning vårdval primär hörselrehabilitering. Diarienummer HSS2013-0219.
 • Granskningsrapport, Verksamhetsområde vårdcentralsverksamhet. Diarienummer HSS2013-0243.
 • Granskningsrapport, Läkare på nationella taxan. HSS2014-0122.
 • Fördjupad uppföljning av sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma enligt nationella taxan. Diarienummer HSS2016-0027.
 • Utvärdering av Vårdval Psykoterapi i Landstinget i Uppsala län.
 • Fördjupad uppföljning av sex vårdcentraler.
 • Granskningsrapport, Läkare på nationella taxan, gynekologi. Diarienummer SHS2016-0028.
 • Granskningsrapport, Husläkargruppen Luthagsgården. Diarienummer HS2013-0243.

Uppföljningar 2013

 • Revision av landstingets godkända vårdgivare av primär hörselrehabilitering. Diarienummer HSS2011-0151.
 • Analysrapport avseende vårdval inom ögonsjukdomar i öppenvård och öron-, när-, och halssjukdomar i öppenvård.