Projekten om Vård i samverkan (ViS) och samordnad individuell plan (SIP) – vad händer nu?

2023-02-16

Arbetet i de länsövergripande projekten får olika former av fortsättning under 2023.

Projekt Samordnad individuell plan (SIP) avseende kunskap, genomförande och tillgänglighet

Projektet är avslutat men har lett till att arbetet med att utveckla SIP fortgår i länet.

Ett länsnätverk har startats, som samverkar med forum för SIP-samordnare och driver de lokala utvecklingsarbetena i länet.

En workshop enligt metoden Future Café planeras för fullt och under april påbörjas även en utbildning i SIP-processen för patient- och brukarföreningarna i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan. Den 9 maj blir det ett fördjupningstillfälle om SIP-processen för alla som arbetar med SIP.

Genomförandeprojektinom ramen för Vård i samverkan (ViS)

Projektet Implementering av ViS-dokument har kompletterats med ett ettårigt genomförandeprojekt som ska:

  • vidare undersöka hur ViS-dokumenten omsätts till arbetssätt  ​
  • stötta systematisk uppföljning av hur ViS-dokumenten tillämpas ​
  • följa upp ViS-projektets vidtagna åtgärder​
  • följa upp vilka organisatoriska strukturer som bidrar till jämlika förutsättningar och möjlighet att utveckla arbetssätt i samverkan.

Kontakt

Karolina Mark

Handläggare

Åsa Bachelet

Verksamhetsutvecklare