Våra viktigaste styrdokument

2023-01-17

Regionstyrelsen har antagit en regionövergripande riktlinje för styrdokument som tydliggör vilka olika typer av styrdokument som finns, hur de är relaterade och hur de fastställs. Som förtroendevald har du nytta av att ta del av dessa.

Här hittar du aktuella styrdokument inom olika ämnesområden inom Region Uppsala som fastställts på politisk nivå, det vill säga av regionfullmäktige, regionstyrelsen samt övriga styrelser och nämnder. Det kan även vara värdefullt att känna till författningssamlingen som innehåller de föreskrifter som Region Uppsala beslutat om. 

Några exempel på styrdokument är Regionplan och budget, Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030 strategi för Uppsala län, reglementen, arbetsordning och delegationsordningar, även policydokument inom alla våra verksamhetsområden.

Styrdokument i Region Uppsala

Ta del av aktuella styrdokument på regionuppsala.se

Kontakt

Nämndsekreterarna: region.uppsala@regionuppsala.se