Styrdokument i Region Uppsala

Styrdokument är ett viktigt verktyg för ledning och styrning i Region Uppsala. Här kan du läsa om styrdokument och även få information om aktuella styrdokument.

Styrdokument är ett av Region Uppsalas viktigaste verktyg för ledning och styrning. Styrdokument beskriver vad som ska styra Region Uppsalas verksamheter och hur de ska arbeta. Styrdokument ger organisationen förutsättningar att göra rätt saker på rätt sätt. Styrdokument gör det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare och kunder, samarbetspartners och andra intressenter vad som kan förväntas av Region Uppsala. 

Utgångspunkter för styrdokument inom Region Uppsala 

Regionstyrelsen har antagit en regionövergripande riktlinje för styrdokument som tydliggör vilka olika typer av styrdokument som finns, hur de är relaterade och hur de fastställs. Riktlinjen tydliggör även utgångspunkter för styrdokument.

Styrdokument inom Region Uppsala ska:

  • ha ett tydligt syfte
  • vara aktuella, relevanta och efterfrågade
  • stödja och komplettera varandra
  • ha en enhetlig utformning och struktur med hjälp av regiongemensamma mallar.

Riktlinje för politiskt beslutade styrdokument (docplus)

Vilka olika styrdokument finns?

Region Uppsala har många olika typer av styrdokument. Det kan vara alltifrån ett program, med övergripande politiska mål, till en detaljerad rutin som beskriver hur verksamheten ska arbeta. Styrdokument som fastställs på politisk nivå är policy, program, riktlinje, strategi, plan och regler.

Läs mer om vad som kännetecknar dessa olika typer av styrdokument: 

Regionplan och budget är Region Uppsalas viktigaste styrdokument

Regionplan och budget är en flerårsplan med årsbudget som fastställs årligen av regionfullmäktige. Det är Region Uppsalas viktigaste styrdokument. Regionplan och budget gäller för alla styrelser och nämnder samt verksamheter och innehåller övergripande mål för den samlade verksamheten samt prioritering av resurser. Regionplan och budget är i kombination med fastställda program, policydokument och andra övergripande styrdokument utgångspunkten för det uppdrag som Region Uppsalas styrelser/nämnder har att hantera.

På vilken nivå fattas beslut om styrdokument?

Beroende på innehåll och omfattning fastställs styrdokument på olika nivåer inom organisationen. 

Ta del av aktuella styrdokument

Här hittar du aktuella styrdokument inom olika ämnesområden inom Region Uppsala som fastställts på politisk nivå, det vill säga av regionfullmäktige, regionstyrelsen samt övriga styrelser och nämnder. 

Vissa av dokumenten kan läsas direkt på sidan. Övriga som inte är en länk kan begäras ut genom att mejla: begaran.handling@regionuppsala.se

Författningssamling

Författningssamlingen innehåller de föreskrifter som Region Uppsala beslutat om. Den innehåller föreskrifter om avgifter (taxor) samt föreskrifter om arbetsformer och organisation exempelvis reglementen, arbetsordningar och delegationsordningar. 

Här kan du hitta de dokument som ingår i författningssamlingen.

Författningssamling