Sammanträdet

Här finns information om vad som gäller vid sammanträde med regionfullmäktige samt styrelser och nämnder. Läs om vad som gäller för att läsa handlingar, anmäla närvaro, begära ordet, votera etc.

Handlingar, protokoll och sammanträdestider

Alla styrelser och nämnder i Region Uppsala har en digital nämndadministration. Det innebär att du inte får några pappershandlingar inför mötet. För att ta del av handlingar loggar du in i appen eMeetings Prepare på din iPad. Mer om appen och vilka funktioner den har kan du läsa i stycket nedan.

 

Styrelsehandlingar i din surfplatta via eMeetings Prepare (First agenda)

För att läsa handlingar inför styrelse och nämnd använder du appen eMeetings Prepare (First Agenda).

Appen finns till iPad men kan också läsas via webbgränssnitt på din dator.

appen first agenda.png

I appen kan du anteckna i handlingarna, dela kommentarer, bokmärka sidor och spara ner handlingar offline.

Manual för att dig som förtroendevald finns här

 

Efter sammanträdet kan protokollet läsas via OpenGov, en webbplats som kopplar till vårt digitala dokumenthanteringssystem. Det är via OpenGov som allmänheten får tillgång till Region Uppsalas handlingar till styrelser och nämnder.

Ta del av dem i Opengov 360, vårt digitala dokumenthanteringssystem.

Öppna Opengov 360

Ledamot som inte kan delta vid hela sammanträdet 

Anmäl till nämndsekreteraren och din gruppledare om du inte kan delta vid sammanträdet eller om du behöver lämna sammanträdet tidigare. En ersättare ska då sättas in för dig enligt den ordning som fullmäktige har beslutat. Ersättare kan dock endast sättas in när nytt ärende startar.  

Ersättares tjänstgöring i styrelser och nämnder

Om en ledamot inte kan delta vid sammanträdet sätts ersättare in enligt den ordning som fullmäktige har beslutat. Om ledamot kommer sent till sammanträde så har ordinarie ledamot rätt att gå in och tjänstgöra. Ersättaren bör då tjänstgöra tills beslut fattats i pågående ärende och därefter går den ordinarie ledamoten in och tar sin plats.   

Yrkanden, reservationer och protokollsanteckning (särskilda yttranden) 

Yrkanden, reservationer och protokollsanteckning ska anmäls muntligt under sammanträdet och skickas via mejl till ordförande och nämndsekreterare. Om möjligt får dessa gärna skickas in redan innan sammanträdet. Särskilt yttrande är likställt med en protokollsanteckning.  

Yrkande 

Yrkande är samma sak som förslag och används när du vill föreslå ett visst beslut.  Yrkanden brukar delas upp i olika typer:  

  • Bifall: när du håller med, oftast gäller det utskickat förslag till beslut. 
  • Avslag: när du vill säga nej till ett annat förslag till beslut. 
  • Ändring: när du vill ändra i ett förslag till beslut (byta ut någon del mot något annat).  
  • Tillägg: när du vill lägga till något i ett förslag till beslut.  
  • Bordläggning: när du vill att ett ärende skjuts upp till nästa sammanträde utan att ärendet ändras mellan sammanträdena.  
  • Återremiss: när du vill att ärendet ska hanteras ytterligare, t.ex. få ett bättre beslutsunderlag. (I fullmäktige kan en minoritet begära återremiss och bordläggning men i styrelse/nämnd krävs majoritet.) Ett beslut om återremiss ska förses med en motivering så att den som arbetar vidare med ärendet vet vad den ska göra.  
  • Remiss: om du vill att någon annan instans synpunkter ska tas in innan beslut.  
  • Ajournering: när du vill att sammanträdet pausas, eller till och med avbryts.   

Protokollsanteckning (särskilda yttranden) 
Ordförande avgör om ett protokollsanteckning får bifogas till protokollet och den måste ha lämnats in skriftligen innan protokollet justeras.  

Reservation  
Du har rätt att reservera sig mot ett beslut, det noteras i protokollet förutsatt att reservationen anmälts innan sammanträdet stängts.  

Votering (omröstning) 

Om du vill säkerställa vilket förslag som stöds av flest ledamöter kan du ropa votering. Detta måste du göra innan ordföranden hinner bekräfta beslutet med ett klubbslag. 

Vid votering ropas tjänstgörande upp av nämndsekreteraren, med ordförande sist. I protokollet noteras sedan hur tjänstgörande röstat.  

Jäv 

Vid jäv ska du varken delta vid beredning eller beslut av ett ärende utan du ska lämna sammanträdet. Jäv anmäls till ordförande och nämndsekreterare och en ersättare sätts in för det aktuella ärendet. När ärendet är beslutat återkallas du till sammanträdet och tjänstgör igen.   

Låna surfplatta

Du har möjlighet att låna en surfplatta under din uppdragstid. Tid för ut- och återlämning av surfplatta bokas hos Region Uppsalas it-support. När du avslutat ditt uppdrag lämnar du tillbaka surfplattan och originaltillbehör. Det är inte möjligt att köpa ut plattan.

Kontakt

Behöver du hjälp med din surfplatta eller lösenord, eller behöver åtgång till eMeetings Prepare kontaktar du it-supporten:

E-post: it-support@regionuppsala.se

Telefon nr: 018-617 90 90