Så här arbetar du med avvikelser

Här hittar du olika guider och lathundar för hur du ska arbeta i MedControl. Du kan få svar på vanliga frågor och svar för MedControl. Som privat vårdgivare utan Cosmic kan du läsa hur du arbetar med avvikelser.

Externa vårdgivare har egna system för hantering av avvikelser inom arbetsmiljö och säkerhet.

Registrera händelser

Patientavvikelser

Här registrerar du händelser där patienter drabbats eller skulle kunnat drabbas av skada.

Service- och fastighetsrelaterade avvikelser

Verksamheter som har avtal med Region Uppsala för Transport, Vaktmästeritjänster och Städ, ska rapportera avvikelser.

Hjälptexter

Klicka på ? (frågetecknet) vid varje huvudrubrik så hittar du hjälptexterna. Ett nytt fönster öppnas och informerar om vad du ska fylla i under rubriken.

Ett ? (frågetecken) vid fältet visar att det finns mer hjälp.

Guider/filmer

Behöver du mer hjälp? 

Se guider och annan hjälp för att hantera MedControl.

Lathund för hur du byter händelseplats

Frågor och svar

Privata vårdgivare utan Cosmic

För dig som utförare av hälso- och sjukvård är arbetet med avvikelser en viktig del. Vårdgivare ska ha rutiner för avvikelsehantering i samband med åtagandet.

Enligt patientsäkerhetslagen är alla medarbetare skyldiga att rapportera händelser eller tillbud som medfört skada eller risk för skada för patienten. Avsikten är att hitta och åtgärda systemfel i verksamheten så att en risk eller skada inte ska upprepas. Även patienterna bidrar till patientsäkerhetsarbetet med sina synpunkter. 

Privata vaccinatörer, vaccination covid-19

Avvikelser som rör vaccination mot Covid-19 följer ordinarie hantering i MedControl. Alla kan rapportera en avvikelse.  

Vaccinationslokalerna går att hitta i MedControl och ligger organisatoriskt under Nära vård och hälsa.  

MedControl används för rapportering av patientavvikelser, säkerhetsavvikelser och transportavvikelser (Service och fastighet). 

MedControl får endast användas för säkerhetsavvikelser kopplade till vaccinationer mot covid-19. Arbetsmiljöavvikelser rapporteras enligt vårdgivarens interna rutiner.

Rapportera en patientavvikelse 

Patientavvikelser kan rapporteras i MedControl av samtliga privata aktörer.  

Händelsen registreras i MedControl med angivande av händelseplats. Händelseplatsen är den privata vaccinatörens företag som organisatoriskt ligger under Region Uppsala - Privata vårdgivare - Vaccinationsbyråer.  

Om händelsen inträffade på en vaccinationslokal ska den utredas av den som har verksamhetsansvaret, dvs den privata vaccinationsutföraren. Varje utförare har utsedd/-a person/-er ansvarig för att utreda eventuella patientavvikelser. 

Vid en allvarlig händelse ska vårdgivarens chefsläkare informeras och bedöma om en lex Maria-anmälan ska ske enligt gällande rutin. 

Privata vaccinatörer hanterar lex Maria-anmälningar utanför MedControl.