Arbeta så här i MedControl

Här hittar du olika guider och lathundar för hur du ska arbeta i MedControl. Du kan läsa vanliga frågor och svar för MedControl. Som privat vårdgivare kan du även läsa hur du använder MedControl utan Cosmic.

Registrera avvikelser i MedControl

Arbetsmiljö (tillbud/arbetsskada)

Här registrerar du tillbud och arbetsskador i arbetsmiljö, förutom hot- och våldincidenter som registreras i säkerhetsmodulen. Med tillbud menas en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Som arbetsskada räknas alla skador och sjukdomar som har uppkommit till följd av arbetet eller arbetsförhållanden, exempelvis: Olycksfall i arbetet, Färdolycksfall, Arbetssjukdomar, Smittsamma sjukdomar.

Externa vårdgivare hanterar arbetsmiljöavvikelser i egna system, inte i MedControl

Miljöavvikelse

Miljöavvikelser ska registreras exempelvis när miljölagstiftning eller styrande rutiner för miljöarbetet inte följs, när du har förslag på något som kan förbättras i miljöarbetet eller när en farlig kemikalie används trots att mindre skadliga alternativ finns. Miljöavvikelser kan klassificeras under begreppen avfall, resursslöseri, kemiska produkter, transporter och utsläpp

Patient

Här registrerar du tillbud eller risker för tillbud där patienter är inblandadeeller där patienter skulle kunnat drabbas av skada utan att vara direkt inblandade. Händelser eller risker med en eller flera patienter kan registreras.

Service- och fastighetsrelaterade ärenden

Transport, Vaktmästeritjänster, Textilhantering, Kost, Städ, Tele, Tryckeritjänster, Fastighetstjänster.

Säkerhetsavvikelse

(Hot- och våldincidenter registreras som säkerhetsavvikelse)
Säkerhetsavvikelser är sådana som kan klassificeras under följande begrepp:
Brand, Stöld, Inbrott, Skadegörelse, Hot, Våld, Driftstörning, Rån. Patientsäkerhet räknas inte till säkerhetsärenden, det skall alltid registreras som patientärende. Arbetsskador räknas inte till säkerhetsärenden, utan skall registreras som tillbud/arbetsskada.

Externa vårdgivare hanterar arbetsmiljöavvikelser i egna system, inte i MedControl

Hjälptexter i MedControl

Klicka på ? vid varje huvudrubrik så hittar du hjälptexter i MedControl.
Ett nytt fönster öppnas och informerar om vad du ska fylla i under rubriken.

? vid ett fält visar att det finns mer hjälp, peka på frågetecknet.

Guider/filmer

Behöver du mer hjälp? Hur tar jag mitt ärende? Hur byter jag orsaksutredare? Det här har inte inträffat hos mig. Detta ärende behöver ingen åtgärd/uppföljning. Småtips om navigering, hur ändrar jag namn och datum?

Se guider och annan hjälp för att hantera MedControl.

Support och supportbrevlådor

Förvaltningarna har en funktionsbrevlåda för supportärenden. Välj din förvaltning nedan, så kommer du direkt till brevlådan. Skriv och skicka ditt ärende.

Akademiska sjukhuset
Fastighet och service
Folktandvården
Lasarettet i Enköping
Nära vård och hälsa

Frågor och svar

MedControl för privata vårdgivare utan Cosmic

För dig som utförare av hälso- och sjukvård är arbetet med avvikelser en viktig del. Vårdgivare ska ha rutiner för avvikelsehantering i samband med åtagandet.

Enligt patientsäkerhetslagen är alla medarbetare skyldiga att rapportera händelser eller tillbud som medfört skada eller risk för skada för patienten. Avsikten är att hitta och åtgärda systemfel i verksamheten så att en risk eller skada inte ska upprepas. Även patienterna bidrar till patientsäkerhetsarbetet med sina synpunkter. Läs mer om som ska rapporteras här.